Banner trang chủ

Giảm phát sinh khí thải nhà kính trong lĩnh vực xử lý chất thải tại Bình Dương

22/03/2024

    Ngày 6/3/2024, UBND tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 964/UBND-KT về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm giảm phát sinh khí thải nhà kính đối với lĩnh vực xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

    Theo Công văn, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, nhằm mục tiêu giảm phát sinh khí thải nhà kính đối với lĩnh vực xử lý chất thải.

    Cụ thể, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực xử lý chất thải; xác định các chương trình, dự án, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” theo từng giai đoạn cụ thể và trình UBND tỉnh Bình Dương xem xét, quyết định; hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

    Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu theo định kỳ 10 năm cấp tỉnh; tích hợp lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp vào nội dung quy hoạch tỉnh Bình Dương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tổ chức đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở phát thải khí nhà kính đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, đào tạo, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương; ưu tiên bố trí ngân sách cho các hoạt động triển khai thực hiện các nhiệm vụ; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ hàng năm trước ngày 31/12 báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

    Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, NN&PTNT  tập trung rà soát, góp ý, sửa đổi, bổ sung các luật chuyên ngành, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành phù hợp với các mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải nhà kính. Cùng với đó, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính các lĩnh vực theo lộ trình đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; tăng cường năng lực triển khai kết quả tham dự Hội nghị COP26, 27, 28 trên địa bàn tỉnh; góp ý hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật về kiểm kê khí nhà kính, hệ thống “đo đạc, báo cáo, thẩm định” hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở; tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở và xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ hai năm một lần cho năm 2024 trở đi theo đúng quy định của pháp luật.

    Đối với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan: chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn về ứng phó với biến đổi khí hậu theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đề ra nhằm giảm phát thải khí nhà kính theo thẩm quyền, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

    Đối với UBND các huyện, thị xã, UBND kêu gọi phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và tham gia các chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, đào tạo, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương; triển khai đầu tư mới các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thu gom tại các khu vực đô thị, khu vực nông thôn có đông cư dân tập trung. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương còn khuyến khích sự tham gia của các bên có liên quan, bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức trong nước và quốc tế trong việc phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và chủ động thực hiện, đề xuất các sáng kiến thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh.

Nhật Minh

Ý kiến của bạn