Banner trang chủ

Triển khai Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á tại Việt Nam

13/08/2020

    Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án “Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC Việt Nam” trong khuôn khổ dự án khu vực “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á”, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện dự thảo Văn kiện dự án và ban hành Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2020 phê duyệt Văn kiện dự án. Đó là một quá trình đầy nỗ lực của nhóm cán bộ dự án của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và nhóm soạn thảo Văn kiện dự án của Bộ Giao thông vận tải trong thời gian qua nhằm thúc đẩy dự án sớm được triển khai.

 

 

    Văn kiện dự án là một tài liệu chính thức và rất quan trọng để triển khai, thực hiện dự án tại Việt Nam. Qua đó, cơ quan chủ quản có thể huy động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị liên quan cùng phối hợp lập kế hoạch chi tiết hàng năm, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá dự án.

    Mục tiêu tổng thể của dự án là tăng cường năng lực, khung pháp lý và công cụ quản lý nhằm thúc đẩy phát triển giao thông vận tải theo hướng các-bon thấp, giảm phát thải khí nhà kính góp phần thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (Nationally Determined Contributions (NDC)).

    GIZ và Vụ Môi trường thuộc Bộ Giao thông vận tải đóng vai trò là đối tác thực hiện chính. Các đối tác hỗ trợ thực hiện gồm Hội đồng quốc tế về giao thông sạch (ICCT) và Viện Tài nguyên thế giới (WRI). Dự án sẽ được thực hiện đến hết tháng 12 năm 2023.

 

Đức Anh

Ý kiến của bạn