Banner trang chủ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng biên tập Tạp chí Môi trường​

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng biên tập Tạp chí Môi trường​

(Theo Quyết định số 143/QĐ-VCLCSTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường)

Điều 1. Vị trí và chức năng

    Hội đồng Biên tập của Tạp chí Môi trường được thành lập để tư vấn, giúp Tổng Biên tập trong việc định hướng và xác định nội dung, kế hoạch hoạt động của Tạp chí theo các quy định của Luật Báo chí, phù hợp với tôn chỉ mục đích đã được xác định trong Giấy phép xuất bản và phục vụ tốt công tác công bố kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin, tuyên truyền chiến lược, chính sách tài nguyên, môi trường và các vấn đề liên quan trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Hội đồng gồm các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và liên quan.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Tư vấn và đề xuất với Tổng Biên tập về định hướng, chiến lược phát triển Tạp chí, nội dung trọng tâm hoặc chủ đề các kỳ xuất bản Tạp chí.

2. Tham gia phản biện khoa học về nội dung các bài viết, hình thức các ấn phẩm của Tạp chí.

3. Trực tiếp hoặc tham gia viết bài đăng Tạp chí.

4. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên cho Tạp chí.

5. Giới thiệu và phổ biến Tạp chí tới mọi đối tượng bạn đọc.

6. Giới thiệu, kết nối các tổ chức, đơn vị có nhu cầu thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí.

7. Thực hiện các hoạt động khác góp phần đẩy mạnh uy tín, chất lượng khoa học của Tạp chí; hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyền hạn của các thành viên Hội đồng

1. Được cung cấp và tiếp cận đầy đủ thông tin tình hình hoạt động, các số Tạp chí đã xuất bản thông qua website, email hoặc địa chỉ trực tiếp.

2. Được tham gia với tư cách là tác giả hoặc đồng tác giả bài viết gửi đăng Tạp chí và được hưởng đầy đủ các chế độ nhuận bút theo quy định của Tạp chí.

3. Được hưởng chế độ thù lao theo Quy định của Tạp chí khi phản biện bài viết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng gồm 22 thành viên là các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan (danh sách kèm theo).

2. Số lượng thành viên Hội đồng được xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu phát triển của Tạp chí và do Tổng Biên tập đề nghị.

3. Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là Chủ tịch Hội đồng.   

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Hội đồng làm việc theo chế độ chuyên gia.

2. Mọi thông tin trao đổi hoặc tư vấn được thực hiện thông qua Tòa soạn, hoặc qua điện thoại, email.  

3. Hội đồng họp theo định kỳ mỗi năm một lần và có thể được triệu tập bất thường khi có đề nghị của Tổng Biên tập.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Chánh Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu thấy có vấn đề vướng mắc, các thành viên Hội đồng phản ánh kịp thời về Tạp chí Môi trường để tổng hợp trình Lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường xem xét quyết định.