Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG

(Theo Quyết định số 286/QĐ-VCLCS ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và môi trường)

    Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Môi trường là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng của cơ quan Tạp chí chuyên ngành giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ công bố kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin, tuyên truyền chiến lược, chính sách tài nguyên, môi trường và các vấn đề liên quan trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Viện và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

2. Tạp chí Môi trường là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính tại Hà Nội; có phóng viên thường trú khu vực miền Trung và khu vực miền Nam.

    Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công bố kết quả nghiên cứu khoa học; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược, tài nguyên và môi trường; hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan, phục vụ công tác xây dựng chiến lược, chính sách đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; giới thiệu các giải pháp công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng về các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua hoạt động báo chí.

2. Biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Môi trường, tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, các quy định trong các Giấy phép xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

3. Tổ chức sản xuất và xuất bản các sản phẩm truyền thông đa phương tiện theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ điều tra, khảo sát thực tế, phát hiện và thông tin các lĩnh vực hoạt động của Viện  thông qua hoạt động báo chí.

5. Liên kết trong hoạt động truyền thông với cơ quan, tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp để sản xuất nội dung theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí và quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng cung cấp thông tin về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường và các hoạt động khác của Viện theo yêu cầu của Viện trưởng.

7. Tổ chức, xây dựng mạng lưới cộng tác viên; Xây dựng các chế độ chính sách về nhuận bút và thù lao cho các thành viên Hội đồng biên tập, cộng tác viên, thông tin viên theo quy định của Nhà nước.

8. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện các nội dung về chế bản, in ấn, phát hành, quảng cáo và dịch vụ truyền thông theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, báo chí và truyền thông theo phân công của Viện trưởng.

11. Thực hiện các hoạt động vận động tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Tạp chí theo phân cấp của Viện và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ tài chính- kế toán, các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật của đơn vị hạch toán phụ thuộc.

14. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Tạp chí; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; thực hiện thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Tạp chí theo quy định hiện hành.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

    Cơ cấu tổ chức Tạp chí Môi trường

1. Lãnh đạo Tạp chí

    Tạp chí Môi trường có Tổng biên tập và không quá 02 Phó Tổng biên tập.

a) Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Tạp chí Môi trường.

b) Phó Tổng biên tập giúp việc cho Tổng biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Tạp chí có Hội đồng biên tập. Tổ chức, quy chế hoạt động và thành viên Hội đồng biên tập do Tổng biên tập quyết định trên cơ sở ý kiến phê duyệt của Viện trưởng.

3. Tạp chí Môi trường có các Bộ phận giúp việc Tổng biên tập gồm Biên tập và quản lý thông tin điện tử; Trị sự, phát hành và dịch vụ thông tin.

    Các viên chức và người lao động làm việc tại Tạp chí thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Tạp chí, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tạp chí, lãnh đạo Viện và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.