Banner trang chủ

Tổng kết dự án Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển bền vững ở Việt Nam

21/12/2018

    Ngày 21/12/2018, tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị điều phối thực hiện tăng trưởng xanh (TTX), Tổng kết Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện TTX, phát triển bền vững ở Việt Nam”.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

    Ngày 7/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện TTX, phát triển bền vững ở Việt Nam” (CIGG) do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID) đồng tài trợ (Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 7/1/2015). Bộ KH&ĐT được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải để thực hiện dự án. Sau 4 năm thực hiện, dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

   Cụ thể, Dự án đã tăng cường năng lực cho Bộ KH&ĐT trong việc hướng dẫn thực hiện, tiến hành theo dõi, đánh giá, kiểm chứng, báo cáo và thẩm tra quá trình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động TTX, bao gồm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan của Việt Nam, các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển; Phân tích chính sách về tài chính, đầu tư, tài khóa và các rào cản khác với đầu tư TTX; hỗ trợ đối thoại chính sách về các kết quả nghiên cứu; Nâng cao kiến thức và nhận thức của các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp về TTX và phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường năng lực kỹ thuật cho các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Giao thông vận tải và các tỉnh được lựa chọn để lồng ghép nội dung TTX vào quá trình lập kế hoạch, ngân sách và chỉ tiêu tại cấp ngành và tỉnh. Cùng với đó, hoàn thiện chính sách, quy định đầu tư để dỡ bỏ các rào cản đối với TTX, các chiến lược và biện pháp khuyến khích, nhằm tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư xanh, sản xuất xanh và tiêu dùng xanh, bao gồm cả năng lượng tái tạo và năng lượng sạch…

    Tại Hội nghị, đại diện các Bộ KH&ĐT, GTVT, Tài chính, UNDP, USAID đã chia sẻ về tình hình thực hiện chiến lược TTX và phát triển bền vững ở Việt Nam; Hành động của ngành giao thông hướng tới phát triển các bon thấp và TTX; Các lựa chọn định giá các bon tại Việt Nam; Thách thức và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch hành động TTX tại địa phương…

 

Hương Mai

Ý kiến của bạn