Banner trang chủ

Hà Nội tập trung triển khai lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

05/03/2019

     Ngày 25/2/2019, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về Kế hoạch lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh (TTX).

    Theo đó, báo cáo xây dựng đô thị TTX năm cơ sở xác định hiện trạng phát triển đô thị làm cơ sở để so sánh, đánh giá xây dựng đô thị TTX trong các báo cáo tiếp theo, xác định các bên liên quan và đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần được ưu tiên thực hiện. Báo cáo xây dựng đô thị TTX hằng năm so sánh đối chiếu các chỉ tiêu của năm đánh giá so với năm cơ sở, tập trung phân tích các chỉ tiêu có sự thay đổi, điểm mạnh cần tiếp tục phát huy, vấn đề tồn tại cần được cải thiện, đề xuất một số kiến nghị cụ thể, huy động sự tham gia có hiệu quả của các bên liên quan đã được xác định. Báo cáo xây dựng đô thị TTX theo giai đoạn đánh giá toàn diện kết quả thực hiện xây dựng đô thị TTX của giai đoạn báo cáo, tổng hợp các báo cáo hằng năm, rà soát các chỉ đạo, định hướng, quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và đề xuất các kiến nghị cho giai đoạn tiếp theo.

 

 

    Về tiến độ thực hiện: Báo cáo xây dựng đô thị TTX năm cơ sở (số liệu tính toán các chi tiêu được xác định năm 2015) thời gian thực hiện trong tháng 9/2019. Báo cáo xây dựng đô thị TTX hằng năm (số liệu tính toán các chỉ tiêu được xác định từ ngày 1/1 - 31/12 hằng năm), thời gian thực hiện trước ngày 1/3/2020 và các năm tiếp theo. Báo cáo xây dựng đô thị TTX theo giai đoạn (số liệu tính toán các chỉ tiêu được xác định đến ngày 31/12 năm cuối cùng của giai đoạn), thời gian thực hiện vào ngày 15/3/2020 và các năm 2025, 2030...

    UBND TP chỉ rõ, báo cáo xây dựng đô thị TTX hằng năm hoặc theo giai đoạn cần phân tích, đánh giá và đề xuất biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu có liên quan của Chương trình số 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại" giai đoạn 2016 - 2020.

 

Trần Tân

Ý kiến của bạn