Banner trang chủ

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

05/04/2016

     Ngày 30/3/2016, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng tới TTX”, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về TTX.

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: hiện trạng sản xuất tiêu dùng bền vững tại TP. Hồ Chí Minh; vai trò tiêu dùng xanh của cộng đồng trong định hướng sản xuất và phát triển của doanh nghiệp; ứng dụng năng lượng sạch để phát triển bền vững và các phương pháp thúc đẩy TTX và bền vững tại doanh nghiệp, cũng như cộng đồng. Để có thể đẩy mạnh sản xuất xanh hướng đến tăng trưởng bền vững, nhiều đại biểu cho rằng, TP cần triển khai tốt Chiến lược TTX, trong đó phải đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững trong cộng đồng; xanh hóa lối sống, thực hiện mua sắm công xanh. Nhưng trước hết, phải định dạng sản phẩm xanh bằng hệ thống chứng nhận, nhãn sinh thái để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhận diện và ưu tiên thực hiện tiêu dùng bền vững. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sản xuất bền vững; nhân rộng các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; tháo gỡ các vướng mắc trong cơ chế và vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, là đối tượng chưa đủ "lực" để đầu tư và sản xuất bền vững.

 

An Vi (Theo hanoimoi)

Ý kiến của bạn