Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Năm, ngày 25/02/2021
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu của các công ước quốc tế nhằm định hướng sửa đổi một số nộ...

14/12/2020

Hoàng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Dũng, Trần Thị Kim Tĩnh, Nguyễn Vân Anh, Trần Huyền Trang
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Áp dụng BAT trong chính sách phòng ngừa và kiểm soát ô nhi...

10/09/2020

Hiện nay, Bộ TN&MT đang trong quá trình hoàn thiện Dự án Luật BVMT (sửa đổi). Một trong những nội dung mới được đưa vào Dự thảo Luật, tại Điều 111 là áp dụng công nghệ tốt nhất hiện có (BAT).