Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/04/2024
Thái Nguyên thực hiện phong trào toàn dân tham gia giữ gìn môi trường “Xanh - Sạch - Ðẹp”

24/12/2013

Trong giai đoạn 2011-2020, thực hiện Chương trình “Toàn dân tham gia BVMT” Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” và xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình điểm Khu dân cư (KDC) tự quản BVMT trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường

24/12/2013

Cùng với cả nước, tỉnh Bắc Giang đã phát triển nhiều phong trào BVMT, trong đó, một số mô hình xã hội hóa BVMT tiêu biểu được nhân rộng mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc tham gia tích cực của cộng đồng trong các hoạt động BVMT, góp phần bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường tỉnh. Để khuyến khích, phát huy các mô hình cộng đồng trong công tác BVMT, từ năm 2001 đến nay, tỉnh đã ban hành và duy trì ...
Hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường

03/12/2013

Thực hiện Luật BVMT năm 2005 (Điều 108), Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn từ năm 2005 đến nay, định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) về BVMT đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xác định là nhiệm vụ quan trọng.
Khánh Hòa vận động toàn dân xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường

24/12/2013

Mô hình toàn dân tham gia xây dựng khu dân cư (KDC) tự quản BVMT đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở TN&MT triển khai xây dựng trong 3 năm qua, góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người dân về BVMT.
Cộng đồng xã Phúc Sen bảo vệ và phát triển rừng nhằm bảo vệ môi trường

24/12/2013

Là xã đi đầu của tỉnh Cao Bằng trong việc trồng và quản lý rừng, Phúc Sen có 808,51 ha diện tích đất lâm nghiệp, trong đó đã giao đến hộ gia đình và cá nhân 29,61ha, giao cho cộng đồng dân cư là 444,12ha, giao cho nhóm hộ gia đình đồng sản lượng 99,2ha. Do địa bàn chủ yếu là núi đá vôi nên công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng luôn được chính quyền và nhân dân xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển ...
Năm 2014 sẽ có quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện

11/12/2013

Tại Việt Nam, thủy điện đóng vai trò rất quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2012, thủy điện đã đóng góp cho hệ thống điện hơn 48% công suất phát điện và gần 44% điện lượng.
Quy định mới về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

05/12/2013

Hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi Nghị định 18/HĐBT về quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành năm 1992, Việt Nam đã dành nhiều sự quan tâm cho công tác bảo tồn các loài sinh vật nguy cấp, quý, hiếm.
Một số quan điểm, định hướng lớn trong xây dựng Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi...

04/12/2013

Luật BVMT năm 2005 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. Sau 8 năm thi hành Luật BVMT năm 2005, công tác BVMT trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính sách, pháp luật và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT đã được hình thành tương đối đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Nguồn lực tài chính và các điều kiện c...
Một vài góp ý cho việc hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

04/12/2013

Dự án Luật BVMT (sửa đổi) đã được Chính phủ giao cho Bộ TN&MT là cơ quan chủ trì soạn thảo triển khai thực hiện. Đến nay, Chính phủ đã có tờ trình số 315/TTr-CP ngày 30/8/2013 kèm theo Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi). Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13, các vị đại biểu Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự thảo Luật này.
Cần có quy định rõ hơn về cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

02/12/2013

Trong Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) chưa đề cập cụ thể nội dung cải tạo, phục hồi môi trường đối với khai thác khoáng sản. Để thống nhất với nội dung đóng cửa mỏ trong Luật Khoáng sản, cần nghiên cứu bổ sung nội dung này cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Đó là chia sẻ của ông Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn trong cuộc trao đổi với Tạp chí Môi trường về góp ý cho Dự thảo Luật BV...
Nâng cao ý thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông

02/12/2013

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ thứ nhất, Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông (UBBVMT LVS) Nhuệ - sông Đáy tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương thuộc lưu vực đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức trong xã hội về nhiệm vụ BVMT LVS Nhuệ - sông Đáy nói riêng và ...
Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường - Một số vấn đề thảo luận

02/12/2013

Sau 8 năm thực hiện, Luật BVMT năm 2005 đã mang lại nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp BVMT của cả nước. Tuy vậy, quá trình thi hành Luật cũng bộc lộ bất cập, nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.