Banner trang chủ

Quảng Nam: Nâng cao chất lượng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

19/08/2020

    Ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4720/UBND-KTN về tăng cường công tác chỉ đạo và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2018.

 

 

    Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, TP: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước, Tây Giang và Đông Giang chỉ đạo chủ tịch UBND các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2018 bị rớt tiêu chí nghiêm túc thực hiện các nội dung trên cơ sở kết quả kiểm điểm và giải pháp phấn đấu khắc phục các tiêu chí bị rớt đã đề ra trong năm 2020. Báo cáo kết quả khắc phục và công tác duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM về UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 15/12/2020 để theo dõi, tổng hợp.

    Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP và Chủ tịch UBND các xã đã đạt chuẩn NTM thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 2/7/2018 về tăng cường công tác chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh.

    Các Sở, ban ngành liên quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại Công văn số 466/UBND-KTN ngày 25/1/2017 tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc theo dõi, hướng dẫn các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí NTM do ngành mình phụ trách theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 2/7/2018; đặc biệt đối với các tiêu chí số 6, 7, 10, 13, 16, 18, 19.

 

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn