Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Bộ TN&MT công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

15/11/2021

    Ngày 11/11/2021, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 6877/BTNMT-TCMT gửi các Bộ ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Đây là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các cơ quan quản lý ở Trung ương, địa phương và nhà khoa học tham khảo trong công tác nghiên cứu, hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách liên quan đến hoạt động BVMT.

    Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng (D-P-S-I-R). Động lực là các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa, sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế tại đô thị và nông thôn, sự thay đổi các hình thái cung cấp dịch vụ, thương mại..., các động lực này cùng sự biến đỏi khí hậu, thiên tai và sự cố môi trường tạo ra Áp lực làm thay đổi chất lượng môi trường. Hiện trạng được đánh giá gồm diễn biến chất lượng các thành phần môi trường: không khí, nước (nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển và hải đảo), đất; hiện trạng phát sinh, xử lý chất thải rắn (CTR) và chất thải nguy hại; đa dạng sinh học. Chất lượng các thành phần môi trường được đánh giá thông qua việc so sánh kết quả quan trắc các thông số môi trường với các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành, đồng thời có sự so sánh giữa các năm trong giai đoạn 2016 - 2020 và so sánh với giai đoạn trước đó để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường. Các thành phần môi trường bị ô nhiễm cùng sự suy giảm đa dạng sinh học Tác động đến sức khỏe cộng đồng, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Việc phân tích thực trạng, những tồn tại trong công tác quản lý và BVMT là cơ sở xây dựng nội dung Đáp ứng gồm các giải pháp định hướng lâu dài cũng như các giải pháp cụ thể, cấp bách nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, quản lý chất lượng môi trường hiệu quả phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

    Các thông tin, dữ liệu sử dụng trong Báo cáo được tổng hợp từ các nguồn chính thống, trong đó, số liệu về động lực (số liệu về kinh tế - xã hội): các báo cáo niên giám thống kê; số liệu về áp lực (số liệu về nguồn thải) và số liệu về hiện trạng (số liệu quan trắc môi trường): từ Bộ TN&MT, một số Bộ, ngành và báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

    Theo đó, Báo cáo gồm 10 Chương, đánh giá khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm vừa qua; đồng thời, tập trung phân tích hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường nước, không khí và môi trường đất; công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn,... trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai, dịch bệnh khắc nghiệt cả ở trong nước và quốc tế. Báo cáo cũng đã xác định những vấn đề tồn tại, khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020; nhận diện các thách thức trong công tác quản lý và đề xuất các nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn