Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

30/08/2021

    Ngày 27/8/2021, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 với lộ trình thi hành Luật cụ thể, đồng bộ và thống nhất.

    Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác BVMT; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật BVMT trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp với Bộ TN&MT, các Bộ và địa phương liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật BVMT trên địa bàn thành phố.

    Cũng theo Kế hoạch, các đơn vị chức năng, UBND các cấp sẽ tổ chức tổng kết thi hành Luật BVMT năm 2020 vào quý IV/2021, trong đó tập trung đánh giá các nhiệm vụ, công tác triển khai thực thi hành luật, điểm lại những kết quả đạt được và nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc về pháp luật. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật với nội dung tài liệu của Bộ TN&MT cung cấp và sau khi được Bộ TN&MT tập huấn; Rà soát các văn bản pháp luật sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật; Bộ TN&MT ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành; Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật (Quyết định thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh; Lộ trình di dời cư dân sinh sống ra khỏi cụm công nghiệp; Quy định khuyến khích, tổ chức xã hội hoá đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình bảo vệ môi trường tại khu sản xuất, kinh doanh tập trung; Quy định trách nhiệm quản lý chất thải trên địa bàn…)

    UBND TP. Hà Nội giao Sở TN&MT là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND thành phố đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các cấp thực hiện các nội dung theo phân công. Đồng thời, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; tổng hợp báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến chỉ đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc…

    Các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ TN&MT.

Phương Tâm

Ý kiến của bạn