Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Tổng kết, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

01/12/2021

    Ngày 24/11/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 8599/VPCP-NN gửi Bộ TN&MT về việc tổng kết, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước (Kế hoạch 1946/QĐ-TTg).

Người dân địa phương thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các kênh, rạch tại tỉnh An Giang

    Theo văn bản, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, địa phương liên quan căn cứ mục tiêu của Kế hoạch 1946, quy định của Luật BVMT năm 2020, xác định, thống nhất các nội dung của Kế hoạch 1946 cần sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn đến năm 2021 - 2025; Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính để đảm bảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 1946 phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và quy định pháp luật liên quan; Rà soát Dự thảo Danh mục các điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu phải hoàn thành cải tạo, xử lý trong giai đoạn 2021 - 2025, xác định rõ những điểm gây ô nhiễm, gây ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan phê duyệt dự án tương ứng từng điểm. Cùng với đó, hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 1946, lấy ý kiến các Bộ, địa phương liên quan trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

    Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010. Mục tiêu của Kế hoạch là từ năm 2010 - 2025 hoàn thành việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và các kho lưu giữ hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn toàn quốc nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu cho con người và môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

Hương Mai

Ý kiến của bạn