Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

Sơn La tích cực triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả

08/12/2021

    Luật BVMT số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17-11-2020, có hiệu lực ngày 1/1/2022 với nhiều điểm mới rất quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về BVMT, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong đó, Luật BVMT năm 2020 đã đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách BVMT khác.

    Nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020, ngày 21/7/2021, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về triển khai thi hành Luật BVMT năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh giao  Sở TN&MT chủ trì, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và từng đối tượng, địa bàn các huyện, thành phố, thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ trì, tổ chức các lớp tập huấn nội dung quy định của Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT cho đối tượng làm công tác quản lý nhà nước về BVMT, gồm: Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành có liên quan, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn. Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BVMT. Theo đó, các Sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng, trình UBND tỉnh hoặc HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2020.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về BVMT của UBND TP. Sơn La, tháng 4/2021

    Trên cơ sở danh mục nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các Sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc Quyết định của UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu Luật BVMT năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT và các quy định có liên quan, soạn thảo nội dung văn bản theo phân công nhiệm vụ, phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình xây dựng văn bản, ban hành văn bản. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật BVMT.

    Theo Kế hoạch, Sở TN&MT sẽ chủ trì soạn thảo 4 nội dung Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật BVMT, gồm: Điểm a, khoản 3, Điều 14. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; Điểm c, khoản 6, Điều 52. Ban hành lộ trình di dời dân cư sinh sống (nếu có) ra khỏi cụm công nghiệp; Khoản 6, Điều 53. Ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này (Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư) đang hoạt động trên địa bàn không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường; Khoản 6, Điều 64. Chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị phải được thu gom và chuyển giao cho cơ sở có chức năng xử lý theo quy định của UBND cấp tỉnh.

    Sở Tài chính chủ trì, soạn thảo 2 nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật BVMT, gồm: Khoản 3 Điều 45. HĐND cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật; Khoản 4 Điều 169 Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Mục IX - Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Phụ lục số 01 - Danh mục Phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2017/QH14 và Luật số 23/2018/QH14.

    Việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác BVMT; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật BVMT, đặc biệt là các quy định mới. Cùng với đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật BVMT, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020.

    Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả việc triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020.

    Đến nay, Sở TN&MT Sơn La đã tổ chức thành công 3 Hội nghị tuyên truyền các quy định trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học với khoảng 700 lượt người tham dự là cán bộ, công chức, viên chức địa chính môi trường cấp xã, cán bộ quản lý về môi trường cấp huyện; các doanh nghiệp khoáng sản, chăn nuôi, chế biến nông sản… Công tác tuyên truyền về Luật còn được triển khai lồng ghép vào các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát với các doanh nghiệp.

    Năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2024, tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đưa Luật BVMT 2020 vào cuộc sống. Để việc triển khai Luật đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và từng đối tượng, địa bàn các huyện, thành phố, thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Giao các Sở, ngành rà soát, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2020.

Vũ Nhung

Ý kiến của bạn