Banner trang chủ

Phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2021 - 2030

12/10/2021

    UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 3220/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2021 - 2030.

    Mục tiêu của Phương án là quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng; bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học (ĐDSH), các nguồn gen động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, sinh thái cảnh quan, các giá trị văn hóa, lịch sử, giá trị dịch vụ môi trường rừng, hướng tới quản lý theo các kế hoạch một cách bền vững trên ba khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường; khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, ĐDSH, giá trị di sản, di tích lịch sử, văn hóa, môi trường rừng, cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch sinh thái (DLST) và cho thuê môi trường rừng, nhằm từng bước hình thành cơ chế tự chủ về tài chính, tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

    Bên cạnh đó, Phương án cũng hướng đến xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển bền vững tài nguyên rừng, giữ gìn và bảo tồn các giá trị của Di sản; góp phần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư trong khu vực, nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững; nâng cao nhận thức của cộng đồng người dân địa phương về tầm quan trọng, giá trị của nguồn tài nguyên rừng và ĐDSH, giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới, Di tích Quốc gia đặc biệt; tăng cường sự tham gia của chính quyền các địa phương và cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ Di sản, phát triển du lịch; phát huy hiệu quả về phòng hộ, điều tiết nguồn nước, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp ngân sách với Nhà nước và phúc lợi cho cộng đồng địa phương.

    Được biết, đến năm 2030, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ quản lý tổng diện tích đất là 124.839,96 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có kế hoạch điều chỉnh 35,50 ha của khu vực dân cư Bản Đoòng; 119.167,85 ha rừng hiện có và đất lâm nghiệp giao cho đơn vị quản lý thuộc phạm vi 110 tiểu khu, nằm trên địa phận của 06 xã thuộc huyện Bố Trạch, 3 xã thuộc huyện Minh Hóa...

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn