Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

Ninh Bình triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

03/08/2023

    Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 1000/STNMT-MTBD gửi UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

    Theo đó, Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra định kỳ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý theo quy định, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng cấp Giấy phép môi trường, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường và tổ chức thẩm định, cấp Giấy phép môi trường đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền, đảm bảo thời gian theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đồng thời, rà soát, hướng dẫn các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND tỉnh công nhận, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường làng nghề quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thời gian hoàn thành trong Quý III/2024. Yêu cầu các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 34 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; chủ động lập kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình ra khỏi làng nghề theo quy định; thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Cùng với đó, rà soát điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; rà soát yêu cầu đơn vị quản lý bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt thực hiện đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; tổ chức triển khai các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quản lý.

    Cũng theo văn bản số 1000/STNMT-MTBD, Sở TN&MT cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện: Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Chủ trì, phối hợp với cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt; Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho cơ sở thu gom, vận chuyển hoặc đến điểm tập kết đúng quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai trường hợp không tuân thủ quy định về phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt…

    Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch về công tác quản lý môi trường được ban hành nhằm cụ thể hóa các chính sách cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Có thể kể đến như, ngày 14/12/2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án số 24/ĐA-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình kiểm soát và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 10/1/2018, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Ngày 15/1/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/BCS ngày 10/1/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 2/5/2019 về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 20/12/2018 về việc thu gom,vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 6/3/2019, UBND tỉnh bàn hành Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030… Đáng chú ý, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 6/2/2020 về việc ban hành đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025… Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo điều hành trên, các cấp, các ngành chức năng chuyên môn đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nhất là trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; công tác đốc đốc, hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

    Qua kiểm tra đã hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (phân bón, xi măng, khai thác, chế biến khoáng sản…).

 

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn