Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược

01/08/2023

    Ngày 31/7/2023, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.

    Theo đó, hướng dẫn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch quy định tại Điều 25, Luật BVMT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch.

    Thứ nhất, chiến lược, quy hoạch phải thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm: Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên cấp quốc gia; Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng; Quy hoạch quốc gia; Quy hoạch vùng; Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

    Thứ hai, nội dung lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều 93, Luật BVMT.

    Thứ ba, đối với chiến lược, quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập, điều chỉnh trước ngày 1/10/2023 thì thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ lập, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch.

    Thứ tư, đối với chiến lược, quy hoạch đã lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu được phê duyệt trước ngày 1/10/2023, kể từ ngày 1/10/2023 mà điều chỉnh chiến lược, quy hoạch thì phải thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT đối với nội dung điều chỉnh của chiến lược, quy hoạch.

    Thứ năm, đối với chiến lược, quy hoạch chưa lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu được phê duyệt trước ngày 1/10/2023, kể từ ngày 1/10/2023 mà điều chỉnh chiến lược, quy hoạch thì phải thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT.

Ảnh minh họa

    5 bước lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược

    Thông tư nêu rõ, lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược thực hiện trong quá trình xây dựng chiến lược theo 5 bước sau:

    - Đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong thuyết minh nhiệm vụ xây dựng chiến lược;

    - Phân tích tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu;

    - Xác định giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để lồng ghép vào chiến lược;

    - Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược;

    - Lấy ý kiến nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã lồng ghép.

    Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược

    Theo Thông tư, khi lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào mục tiêu của chiến lược phải chú ý: Mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu lồng ghép vào mục tiêu của chiến lược phải hướng đến giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng các tác động tích cực do biến đổi khí hậu mang lại; mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lồng ghép vào mục tiêu của chiến lược phải cụ thể hóa cho các ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm.

    Đối với việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào nội dung của chiến lược, Thông tư nêu rõ, lồng ghép vào quan điểm của chiến lược: Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải thể hiện rõ trong quan điểm phát triển của chiến lược.

    Đối với việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược: Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu được lồng ghép vào các nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược để thực hiện mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu đề ra trong phạm vi của chiến lược. Nội dung lồng ghép cần hướng đến bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, sinh kế; giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến sức khỏe người dân, các khu vực, cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương; nâng cao khả năng chống chịu của các hệ sinh thái tự nhiên; đồng thời tận dụng các tác động tích cực của biến đổi khí hậu cho phát triển kinh tế – xã hội.

    Các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được lồng ghép vào các nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đề ra trong phạm vi của chiến lược.

    Với việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong việc xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược, cần xem xét lồng ghép chỉ số về thích ứng với biến đổi khí hậu và chỉ tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo phạm vi của chiến lược.

    Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2023.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn