Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

Long An: Đảm bảo đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào cuộc sống

26/06/2023

    Luật BVMT năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, gồm 16 chương, 171 điều (giảm 4 chương, tăng 1 điều so với Luật BVMT năm 2014), với rất nhiều điểm mới, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về BVMT.

    Ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Long An đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp BVMT, huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp, tạo thói quen, ý thức tuân thủ nghiêm tục quy định pháp luật về BVMT. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 trên địa bàn, trong đó chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh và UBND các cấp tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT thuộc thẩm quyền; rà soát kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành trước đây cho phù hợp với Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh và UBND các cấp tổ chức kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định.

    Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở TN&MT tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020. Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương liên quan đến lĩnh vực QLMT, tham mưu UBND tỉnh thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

    Sở Tài chính phối hợp Sở TN&MT hướng dẫn lập dự toán các nội dung chi cụ thể và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc triển khai thi hành Luật BVMT và thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này.

    Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp Sở TN&MT tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến tổ chức, doanh nghiệp trong khu thuộc thẩm quyền quản lý.

    Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

    Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đăng tải toàn văn Luật BVMT, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật BVMT và các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến công tác BVMT trên trang thông tin điện tử để người dân và doanh nghiệp được biết, thực hiện.

Một buổi tập huấn Luật BVMT năm 2020 do Sở TN&MT tỉnh Long An tổ chức

    UBND tỉnh cũng đề nghị UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và tổ chức đoàn thể các cấp có liên quan tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định đến các hội viên, đoàn viên và người dân trên địa bàn tỉnh. UBND các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến tổ chức, doanh nghiệp và công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quản lý; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thông tin, truyền thông về các quy định của Luật BVMT rộng rãi đến người dân bằng các hình thức phù hợp.

    Triển khai Luật vào thực tiễn cuộc sống, huyện Đức Hòa đã có những cách làm, mô hình điểm hiệu quả để từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng theo hướng phát triển an toàn, bền vững và từng bước đưa Luật vào thực tế. Theo đó, huyện thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; trình Sở TN&MT thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai bảo đảm đúng trình tự, thời gian quy định; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai; thực hiện tốt công tác quản lý đất công, tập trung thanh lý đất công, chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn; tập trung giải phóng mặt bằng các công trình theo kế hoạch. Công tác QLMT được quan tâm kiểm tra thường xuyên; ban hành, triển khai, thực hiện kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa trên địa bàn.

    Tại huyện Tân Trụ, để giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, BVMT được xác định không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, cá nhân hay tập thể mà là của cả cộng đồng. Cùng với việc tập trung triển khai hiệu quả Luật BVMT năm 2020, huyện còn triển khai đồng bộ nhiều hoạt động: Hướng dẫn cộng đồng dân cư phân loại rác thải tại nguồn theo quy định và thu gom rác thải nhựa có thể tái chế, trong đó, lưu ý các khu vực công cộng như công viên, chợ, khu vực kinh doanh nhỏ, lẻ, khu vực nhà trọ... Công tác tổ chức và thực hiện phải đồng bộ, hiệu quả; giải quyết vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư tập trung, các trục đường giao thông; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xả rác thải ra các khu vực công cộng, ven các trục đường giao thông, các dòng sông, kênh, rạch;... xóa các điểm tồn lưu rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường. Bảo đảm giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường khu vực công cộng, đô thị và nông thôn xanh, sạch, đẹp. Đồng thời xử lý nghiêm khắc và kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải sinh hoạt như phân loại không đúng, bỏ rác không đúng nơi quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân hướng đến sử dụng các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường…

An Bình

Ý kiến của bạn