Banner trang chủ

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

18/08/2021

     Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình công tác năm 2021, Tổng cục Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học liên quan tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Chiến lược). Đến nay, Dự thảo Chiến lược và Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đã được xây dựng.

     Để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ, Tạp chí Môi trường xin đăng tải Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược và Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ. Trân trọng đề nghị quý độc giả nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Chiến lược.

     Xem và tải toàn văn tại đây:

     - Dự thảo Quyết định: http://vea.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.pngDự thảo Quyết định Chiến lược ĐDSH 2030 - 2050 (HN 6.8.21).pdf
     - Dự thảo Tờ trìnhhttp://vea.gov.vn/_layouts/15/images/icpdf.pngDu thao To trinh TTCP Chien luoc quoc gia ve ĐDSH 2030-2050 (HN 6.8.21)_Signed.pdf 

Châu Long

Ý kiến của bạn