Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Kon Tum: Phê duyệt Mạng lưới điểm quan trắc môi trường

30/08/2021

    Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 759//QĐ-UBND phê duyệt Mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện kiểm tra chất lượng nước mặt tại Kon Tum

    Mục tiêu của Quyết định nhằm xây dựng mạng lưới điểm quan trắc các thành phần môi trường nước mặt, nước ngầm, không khí, đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo đồng bộ, phù hợp các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 và đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ môi trường. Thông qua bộ dữ liệu quan trắc môi trường để phản ánh tình hình, diễn biến chất lượng các thành phần môi trường xung quanh, phục vụ có hiệu quả cho công tác dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

    Theo đó, mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum có lộ trình thực hiện chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025, giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030. Thành phần cơ bản của mạng lưới các điểm quan trắc gồm: quan trắc môi trường nước mặt 20 vị trí trong giai đoạn 1 và bổ sung thêm 2 vị trí ở giai đoạn 2, tần suất 6 lần/năm; quan trắc môi trường nước dưới đất 13 vị trí trong giai đoạn 1 và bổ sung thêm 2 vị trí ở giai đoạn 2, tần suất 4 lần/năm.

    Cùng với đó, Kon Tum sẽ quan trắc môi trường không khí 20 vị trí trong giai đoạn 1 và bổ sung thêm 2 vị trí ở giai đoạn 2, tần suất 6 lần/năm; các vị trí quan trắc tiếng ồn, độ rung được thực hiện cùng với các vị trí quan trắc môi trường không khí; quan trắc môi trường đất 8 vị trí trong giai đoạn 1 và bổ sung thêm 1 vị trí ở giai đoạn 2, tần suất 2 lần/năm.

    UBND tỉnh Kon Tum giao Sở TN&MT công bố công khai kết quả quan trắc môi trường hàng năm. Chủ trì thực hiện các nội dung của mạng lưới quan trắc; tổ chức thực hiện quan trắc các thành phần môi trường hằng năm đảm bảo hiệu quả và chất lượng; theo dõi diễn biến chất lượng môi trường của tỉnh để kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tổ chức thực hiện, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường cho Bộ TN&MT, các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện công khai các dữ liệu quan trắc theo quy định của pháp luật. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường theo mạng lưới điểm quan trắc đã được phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền. Đồng thời, Sở TN&MT có trách nhiệm gửi kết quả phê duyệt Mạng lưới điểm quan trắc môi trường cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Kon Tum theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, thủ tục, kết quả thẩm định, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình duyệt và đảm bảo khối lượng, hạng mục công việc, thanh quyết toán tài chính không trùng lặp với nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện tại Quy hoạch tỉnh.

Nguyễn Văn Thùy

Ý kiến của bạn