Banner trang chủ

Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025

27/10/2021

    Ngày 8/10/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 3378/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch BVMT tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra quân thu gom rác, dọn vệ sinh khu vực bờ biển tại xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) ngày 20/6/2021

    Kế hoạch được ban hành với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn liền với BVMT theo hướng phát triển bền vững, từng bước hướng đến nền kinh tế xanh, thực hiện tăng trưởng xanh; Sử dụng hiệu quả, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, chủ động phòng ngừa và kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm suy thoái môi trường; Nâng cao năng lực quản lý môi trường, quan trắc môi trường, huy động nguồn lực cho hoạt động BVMT, đẩy mạnh kiểm tra giám sát công tác BVMT tại cơ sở; Từng bước thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển công nghệ môi trường, hạn chế phát triển mới và có lộ trình giảm dần các hoạt động kinh tế tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức về BVMT cho cộng đồng dân cư, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động BVMT.

    Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể: Nâng cao năng lực quản lý môi trường, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về BVMT các cấp; Nâng cao năng lực quan trắc môi trường; Chủ động phòng ngừa và kiểm soát hạn chế các nguồn gây ô nhiễm suy thoái môi trường, quản lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt; BVMT trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, thu gom và xử lý chất thải y tế; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại và sinh vật biến đổi gen, bảo vệ các loại nguy cấp, quý hiếm; Tăng cường năng lực ứng phó, xử lý sự cố môi trường, phối hợp tuyên truyền về BVMT.

    UBND tỉnh giao Sở TN&MT giúp UBND tỉnh tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ hàng năm tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch chung toàn tỉnh; Chủ trì, đề xuất, hướng dẫn phối hợp với các Sở, ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ.

    Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện giao Sở TN&MT tổng hợp các vướng mắc, đề xuất kiến nghị điều chỉnh, bổ sung trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trần Tân

Ý kiến của bạn