Banner trang chủ

Đồng Nai: Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn

16/01/2024

    Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

    Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp để triển khai thi hành Luật Đất đai, đồng thời, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai. Các chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai, chỉ đạo của UBND tỉnh cũng đã được các cấp, ngành thực hiện và từng bước đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

    Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn những hạn chế nhất định, Cụ thể, công tác quản lý quy hoạch chưa hiệu quả, chưa có sự giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời của các cấp địa phương dẫn đến việc người sử dụng đất tự ý tách thửa, sử dụng đất không đúng mục đích. Nhiều trường hợp đất được giao cho thuê chậm đưa vào sử dụng, cá biệt có trường hợp không sử dụng trong thời gian dài làm lãng phí nguồn lực đất đai. Ngoài ra, một số trường hợp người sử dụng đất không thực hiện các thủ tục đăng ký biến động theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sử dụng đất đai còn hạn chế, chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở.

    Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thành phố chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai tham mưu thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn ngay sau khi được ban hành, kịp thời đưa các quy định pháp luật đất đai đi vào thực tiễn, xây dựng và tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở TN&MT tổ chức quản lý chặt chẽ các khu đất được UBND tỉnh giao quản lý, không để trường hợp lấn chiếm, tranh chấp... xảy ra; lập đầy đủ thủ tục theo quy định và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch.

    Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai; triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi quy hoạch tỉnh Đồng Nai được phê duyệt; tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Đồng Nai và thông báo, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện; lập kế hoạch phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá việc quản lý thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó, Sở TN&MT Đồng Nai kịp thời đề xuất xử lý các tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

    Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai tổ chức rà soát tiến độ thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm theo tiến độ dự án đầu tư; kiên quyết đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi đất đối với những dự án chậm triển khai, đã được gia hạn nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm so với tiến độ đầu tư theo quy định pháp luật; làm việc cụ thể với các địa phương để xem xét phương án điều chỉnh mục tiêu quy hoạch đối với các khu đất công đang quản lý nằm trong đô thị nhằm ưu tiên phục vụ các mục tiêu công ích của các địa phương.

    Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xử lý các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; tham mưu thực hiện tốt công tác định giá đất cụ thể, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hoà xử lý vướng mắc trong công tác định giá đất theo phân cấp tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2013 của Chính phủ; phối hợp với các Sở: Xây dựng, NN&PTNT theo dõi, giám sát UBND các huyện, thành phố trong công tác phân lô, tách thửa, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật...

    Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai cũng chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 13/2/2023 của Ban Chấp hành Đảnh bộ tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nam Việt

Ý kiến của bạn