Banner trang chủ

Bộ Công Thương: Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon

18/06/2024

    Nhằm tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon, thúc đẩy phát triển thị trường các-bon, đảm bảo thực hiện hiệu quả Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và các đối tác tham gia, đồng thời cung cấp thông tin một cách chính xác, đầy đủ về thị trường các-bon và phương thức tạo tín chỉ các-bon để có thể giao dịch trên thị trường, ngày 2/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện NDC. Theo nội dung Chỉ thị số 13/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý (nếu có) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/024.

    Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 14/6/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 4107/KH-BCT về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg. Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp ngành Công Thương đối với hoạt động mua, bán trao đổi tín chỉ các-bon, thị trường các-bon trong thực hiện NDC và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Công Thương là xây dựng, ban hành Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực đến năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn, hoàn thành trong quý III/2024; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định quyết định việc tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ các-bon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương phù hợp với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia. Bên cạnh đó, đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường các-bon của một số lĩnh vực có tiềm năng thuộc ngành Công Thương; tiến hành rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý (nếu có); tuyên truyền sâu, rộng về các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện NDC, phương thức tạo tín chỉ các-bon, tham gia thị trường các-bon tự nguyện, tổ chức và phát triển thị trường các-bon tuân thủ cho các đối tượng của ngành Công Thương.

    Để triển khai các nhiệm vụ của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, Bộ Công Thương giao các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung cụ thể:

    Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực đến năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9/2024; xây dựng báo cáo kết quả rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý (nếu có) hoàn thành trước ngày 30/9/2024. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định quyết định việc tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ các-bon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương phù hợp với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia; đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường các-bon của một số lĩnh vực có tiềm năng thuộc ngành Công Thương như sản xuất thép, sản xuất điện. Ngoài ra, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững là đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ Công Thương tại các kỳ họp Ban Chỉ đạo hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ bằng văn bản và các kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện.

    Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Công nghiệp, Vụ Pháp chế, Viện Năng lượng, Viện Chiến lược, Chính sách Công Thương và các đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

    Các đơn vị truyền thông thuộc Bộ gồm: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương (Văn phòng Bộ), Báo Công Thương, Tạp Chí Công Thương, Truyền hình Công Thương tổ chức các hoạt động tuyên truyền mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện NDC, phương thức tạo tín chỉ các-bon, tham gia thị trường các-bon tự nguyện, tổ chức và phát triển thị trường các-bon tuân thủ cho các đối tượng của ngành Công Thương.

    Các đơn vị được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch khẩn trương tổ chức, triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn