Banner trang chủ

Bình Phước tăng cường bảo vệ nguồn nước dưới đất

16/02/2024

    Nhằm bảo vệ nguồn nước dưới đất, đồng thời ưu tiên việc cấp nước phục vụ sinh hoạt và phòng chống thiên tai, UBND tỉnh Bình Phước mới đây đã ban hành Quyết định số 2146/QĐ-UBND phê duyệt phương án thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn.

Bình Phước hạn chế khai thác nước dưới đất tại nhiều khu vực

    Theo đó, phương án thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất phải bảo đảm nguyên tắc bảo vệ nguồn nước dưới đất, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (nếu có) trong trường hợp bị thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tuân thủ nghiêm các biện pháp hạn chế khai thác được áp dụng cụ thể đối với từng vùng, từng khu vực hạn chế và thứ tự thực hiện đối với từng đối tượng, trường hợp theo quy định của Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

    Cụ thể, căn cứ vào quy định các công trình thuộc vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 3, hoặc vùng hạn chế hỗn hợp, tỉnh Bình Phước đưa ra phương án như sau: Với các khu vực thuộc phạm vi bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang tập trung thì dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét xử lý, trám lấp giếng theo Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Ngoài ra, không cấp phép thăm dò khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới với các khu vực liền kề bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang, ranh mặn các tầng chứa nước. Thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác đối với công trình khai thác được cấp phép, cho khai thác đến hết thời hạn hiệu lực và chỉ xem xét, điều chỉnh, gia hạn cấp lại đối với các công trình cấp nước sinh hoạt và phục vụ phòng chống thiên tai nếu đủ điều kiện. Còn với các công trình khai thác không có giấy phép, tiến hành xử phạt theo quy định, yêu cầu dừng khai thác và thực hiện trám lấp giếng theo quy định.

    UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu Sở TN&MT công bố phương án trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo tới các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất có các công trình khai thác nước thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có các công trình khai thác nước thuộc vùng hạn chế thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo phương án quy định; rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn