Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024

Ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo

09/06/2024

    Ngày 4/6/2024, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1524/QĐ-BTNMT về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

    Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương gồm 2 thủ tục hành chính. Số hồ sơ thủ tục hành chính: 1.001373. Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia - Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ TN&MT.

Ảnh minh họa

    Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương: Gồm 2 thủ tục hành chính

    1. Số hồ sơ TTHC: 1.001373

    Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử.

    Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia - Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ TN&MT.

    2. Số hồ sơ TTHC: 1.001371

    Tên thủ tục hành chính :Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

    Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia - Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: Gồm 2 thủ tục hành chính

    1. Số hồ sơ TTHC: 1.005181

    Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử;

    Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

    2. Số hồ sơ TTHC: 1.000705

    Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

    Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển

    Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế các thủ tục hành tương ứng trong Danh mục thủ tục hành chính cấp Trung ương và cấp địa phương đã được công bố tại Quyết định số 1299/QĐBTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

    Chi tiết nội dung Quyết định và nội dung các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tải tại đây.

Hương Mai

Ý kiến của bạn