Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024

Ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

04/06/2024

    Ngày 24/5/2024, Bộ TN&MT đã ban hành Nghị định số 15/VBHN-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 (Luật đất đai). Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ. Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật đất đai; các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

    Theo đó, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: (1) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 3/3/2017; (2) Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 5/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2018; (3) Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2019; (4) Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 8/2/2021; (5) Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023; (6) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2023; (7) Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 5/2/2024.

    Nghị định số 15/VBHN-BTNMT gồm 10 Chương: Chương 1: Những quy định chung (Từ Điều 1 - Điều 3); Chương 2: Hệ thống tổ chức quản lý đất đai và dịch vụ trong quản lý, sử dụng đất đai (Từ Điều 4 - Điều 6); Chương 3: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Từ Điều 7 - Điều 12); Chương 4: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Từ Điều 13 - Điều 17); Chương 5: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Từ Điều 18 - Điều 37); Chương 6: Chế độ sử dụng các loại đất (Từ Điều 38 - Điều 58); Chương 7: Trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai (Từ Điều 59 - Điều 91); Chương 8: Theo dõi và đánh giá việc quản lý và sử dụng đất đai (Từ Điều 92 - Điều 95); Chương 9: Xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai (Từ Điều 96 - Điều 98); Chương 10: Điều khoản thi hành (Từ Điều 99 - Điều 102).

    Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014, thay thế các Nghị định sau: Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

    Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị ban hành trái với quy định của Luật đất đai, của Nghị định này để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ. Các Bộ: TN&MT, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Nội vụ và các Bộ, ngành khác, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Nghị định này. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

    Chi tiết nội dung Nghị định tải tại đây.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn