Banner trang chủ

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030

02/11/2022

    Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030”.

    Theo đó, thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030”, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án với mục tiêu tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất và hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 438/QĐ-TTg. Đồng thời xây dựng các đô thị Việt Nam hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại, rủi ro trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu. Các đơn vị triển khai nhiệm vụ của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 438/QĐ-TTg theo Phụ lục của Quyết định này. Phụ lục đã quy định cụ thể nhiệm vụ triển khai đề án với 6 chương trình trọng tâm.

    Bộ Xây dựng chủ trì, ưu tiên nguồn lực thực hiện các nhóm nhiệm vụ được giao theo giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 438/QĐ-TTg theo thứ tự ưu tiên là Chương trình 2, Chương trình 6 và Chương trình 4. Đó là rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành Xây dựng và đô thị ứng phó với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đối khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1055/Đ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Xây dựng kế hoạch hành động, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa

    Bộ Xây dựng phối hợp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại các địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Về chương tình thực hiện, cần ưu tiên theo thứ tự các Chương trình 1, Chương trình 5, Chương trình 3, đó là xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thông bản đồ cảnh báo rủi ro đô thị (Atlas đô thị và khí hậu); Phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình, dự án thí điểm ứng dụng công nghệ, vật liệu mới nhằm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiến trúc xanh thích ứng vói biến đồi khí hậu và phòng chống thiên tai; Bổ sung lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào quy hoạch vùng, tỉnh, đô thị…

    Cục Phát triển đô thị sẽ thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối giúp lãnh đạo Bộ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại khoản 2, Điều 2, Quyết định số 438/QĐ-TTg. Cục Phát triển đô thị cùng Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy chế của Bộ Xây dựng về quản lý các dự án sự nghiệp kinh tế và nhiệm vụ khoa học công nghệ…

    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị. Chủ động lập kế hoạch và đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế theo quy định hiện hành và huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được phân công…

    Sở Xây dựng các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Quyết định 438/QĐ-TTg, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Phát triển đô thị để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ (tháng 12 hàng năm).

Nam Việt

Ý kiến của bạn