Banner trang chủ

Phế liệu và chất thải nhập khẩu về Việt Nam phải được phân loại tại nguồn

06/05/2015

     Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải (bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác) vừa được Chính phủ ban hành, nhằm BVMT trong nhập khẩu phế liệu.
     Theo đó, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất thải và phế liệu nhập khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng. Đồng thời, việc đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải phải tuân thủ theo quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật BVMT có liên quan.

 

 

     Cụ thể, nước thải phải được thu gom, tái sử dụng hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý; Khí thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải phải có trách nhiệm nộp phí, giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.

     Đối với các loại chất thải nguy hại (CTNH), phải được phân loại theo mã để lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp và phải phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào lưu giữ hoặc chuyển đi xử lý; Chủ nguồn thải CTNH có trách nhiệm đăng ký với Sở TN&MT lập hồ sơ đăng ký được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, đồng thời có biện pháp giảm thiểu phát sinh CTNH. Trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở, chủ nguồn thải phải ký hợp đồng chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp. Việc thu gom, vận chuyển CTNH chỉ được phép thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH và các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển CTNH phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. Tổ chức, cá nhân sử dụng các phương tiện vận chuyển đặc biệt như container, phương tiện đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển hoặc các phương tiện vận chuyển không được ghi trong Giấy phép xử lý CTNH phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định của Bộ TN&MT.
     Nghị định có hiệu thực thi hành kể từ ngày 15/6/2015.

 

Gia Linh

Ý kiến của bạn