Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại Tổng cục Môi trường năm 2014

31/03/2015

     Cải cách hành chính (CCHC) là vấn đề mang tính toàn cầu, là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trường kinh tế, phát triển dân chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. CCHC đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển đất nước. CCHC được Đảng và Nhà nước coi là khâu đột phá, là chìa khóa thành công để hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại hóa, thực sự là nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác CCHC đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn, quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn trong điều kiện mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước có bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Thủ tục hành chính và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước có bước đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

     Tuy nhiên, nền hành chính còn bộc lộ một số hạn chế. Hệ thống thể chế, pháp luật, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhiều vướng mắc. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước chưa rõ, còn trùng lặp và chưa bao quát hết các lĩnh vực quản lý nhà nước; cơ cấu tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chưa phù hợp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng quan liêu, lãng phí còn nghiêm trọng. Thể chế, luật pháp về quản lý tài chính công tuy có nhiều đổi mới, nhưng còn bất cập. Thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắc, gây phiền hà cho tổ chức và công dân; kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức chưa nghiêm; hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém.

     Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC, ngày 8/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, với 6 nhiệm vụ: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính. Nghị quyết đã đưa ra 7 giải pháp để thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

     Bám sát sự chỉ đạo của Bộ TN&MT theo Kế hoạch CCHC của Bộ năm 2014, Tổng cục Môi trường đã ban hành Kế hoạch CCHC của Tổng cục năm 2014 với 5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ và 7 giải pháp. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, năm 2014, Tổng cục Môi trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CCHC mà Kế hoạch đã đặt ra trên 6 nội dung.

     1. Cải cách thể chế

     Năm 2014, công tác CCHC của Tổng cục Môi trường đã đạt được những mốc quan trọng trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật về BVMT.

     Tổng cục đã trình Quốc hội thông qua Luật BVMT năm 2014 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cũng đã được khẩn trương xây dựng. Tổng cục đã hoàn thành đúng tiến độ xây dựng và trình các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ; tích cực tham gia với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng một số Bộ luật và nhiều thông tư chuyên ngành và liên ngành; tham mưu triển khai nhiều chính sách, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về BVMT. Công tác phổ biến, tổ chức và theo dõi việc thực thi pháp luật cũng được Tổng cục quan tâm thực hiện. Đến nay, 2 Nghị định đã được ban hành, 3 Nghị định đã được trình Chính phủ xem xét ban hành, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được trình theo đúng tiến độ; 7 văn bản thuộc thẩm quyền cấp Bộ đã được hoàn thiện. Bên cạnh đó, Tổng cục đã tham mưu Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 về triển khai thi hành Luật BVMT năm 2014 và nhiều hoạt động phổ biến, tổ chức và theo dõi việc thực thi pháp luật khác.

     2. Cải cách thủ tục hành chính

     - Tổng cục đã nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2014/TT-BTP, Thông tư số 07/2014/TT-BTP, cụ thể: Đã xây dựng Quy trình Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) về môi trường; Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các TTHC tại các đơn vị trực thuộc; Đăng tải công khai các TTHC trong lĩnh vực môi trường trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

     - Tiến hành rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các TTHC có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật BVMT năm 2014.

     - Tiến hành rà soát và niêm yết công khai đầy đủ 13 bộ TTHC tại nơi tiếp nhận và kết quả TTHC về môi trường và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

      - Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục. Trong năm 2014, các đơn vị trực thuộc Tổng cục không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục.

     3. Cải cách tổ chức bộ máy

     - Tổng cục đã tích cực, khẩn trương phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường.

     - Nhằm sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tổng cục Môi trường theo Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Tổng Cục trưởng đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 18 đơn vị trực thuộc và 2 Chi cục BVMT lưu vực sông.

     - Tổng cục đã thực hiện tốt công tác cán bộ như rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2014 - 2016; thực hiện xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp được thực hiện theo đúng quy trình quy định.

 

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường đã hỗ trợ tích cực công tác cải cách hành chính

 

     - Tổng cục đã chỉ đạo Viện Khoa học môi trường xây dựng đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện Khoa học môi trường.

     - Tham gia xây dựng và trình ban hành các quy định, quy chế đảm bảo quản lý tốt các hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng và quản lý nhà nước về BVMT nói chung.

     4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

     Tổng cục Môi trường đã tập trung công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

     - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nội dung Quyết định số 117-QĐ/BCSĐBTNMT của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành TN&MT. Theo đó, Tổng cục đã ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành môi trường.

     - Tập trung tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành môi trường thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ tính riêng năm 2014, Tổng cục đã cử gần 500 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, lý luận chính trị trong và ngoài nước. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho 1.545 lượt cán bộ, công chức và viên chức của ngành môi trường.

     - Tổng cục Môi trường đang triển khai xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy BVMT từ Trung ương đến địa phương” và Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường, ưu tiên cấp quận, huyện, phường, xã” để trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV/2015.

     5. Cải cách tài chính công

     - Trọng tâm của công tác cải cách tài chính công là thực hiện xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chế về công tác kế hoạch - tài chính; Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý kế hoạch - tài chính cho các đơn vị dự toán cấp 3, các Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng cục.

     - Nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho công tác quản lý nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường của Tổng cục trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường đã triển khai áp dụng đưa phần mềm quản lý các nhiệm vụ, dự án từ nguồn chi sự nghiệp môi trường.

     - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề án trong những năm tới, Tổng cục Môi trường đang tiếp tục rà soát danh mục các định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường cần xây dựng mới, hoặc bổ sung.

     - Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014 của Tổng cục Môi trường; Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục tăng cường trong công tác quản lý tài sản nhà nước.

     - Xây dựng và thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2013 - 2015 của 5 đơn vị sự nghiệp môi trường và 1 đơn vị sự nghiệp khoa học.

     - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

     6. Hiện đại hóa nền hành chính

     - Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), truyền thông, triển khai Cổng thông tin điện tử điều hành tác nghiệp đã và đang được Tổng cục Môi trường thực hiện có hiệu quả. Năm 2014, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục đã đạt trên 41 triệu lượt truy cập khai thác sử dụng. Cổng thông tin đối ngoại cũng được duy trì thường xuyên với 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha. Trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục đã xây dựng chuyên mục “Tin tức cải cách thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://vea.gov.vn/vn/vanbanphapquy/caicachthutuchc.

     - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ và Tổng cục giai đoạn 2011-2015; hoàn thiện Dự án “Tăng cường năng lực ứng dụng CNTT tại Tổng cục Môi trường”.

     - Ngày 20/3/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 195/QĐ-TCMT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục. Đây là cơ sở quan trọng và là sự thể hiện chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục trong việc triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc trong toàn Tổng cục.

     - Xây dựng phần mềm Giao lưu trực tuyến nhằm tăng cường trao đổi giữa Tổng cục Môi trường và Sở TN&MT các tỉnh với người dân và doanh nghiệp. Hiện nay có thể triển khai thử nghiệm hoạt động Giao lưu trực tuyến của Tổng cục Môi trường.

    - Thực hiện kế hoạch của Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Khối Văn phòng Tổng cục với 26 quy trình; trong đó có 9 quy trình chung hệ thống và 17 quy trình nghiệp vụ.

     - Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Quỹ Hemisphere Singapore để triển khai Dự án “Xây dựng Văn phòng Xanh” tại các đơn vị thuộc Tổng cục, với mục tiêu: “Xây dựng văn phòng xanh tại cơ quan công sở nhằm hướng tới thay đổi các hành vi của nhân viên theo hướng tiết kiệm, BVMT”.

     Công tác CCHC của Tổng cục Môi trường năm 2014 đã đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, thực hiện thành công kế hoạch đặt ra trên cả 6 nhiệm vụ. Để đạt được những kết quả trên là do có sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức và viên chức của Tổng cục. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới toàn diện của nền hành chính, trong năm 2015, Tổng cục Môi trường cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những khó khăn mới đặt ra để nâng cao hiệu quả của công tác CCHC. Tổng cục phấn đấu thực hiện mục tiêu kép là bộ máy tổ chức hoạt động có hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức và viên chức tận tâm, tận tụy với công việc và nhân dân.

 

 

GS.TS Bùi Cách Tuyến

Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng cục trưởng

ThS. Nguyễn Kim Tuyển

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục Môi trường

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 3/2015

 

Ý kiến của bạn