Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 25/02/2024

Hà Nội thi đua thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

03/06/2015

   Luật BVMT năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Để tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật BVMT năm 2014, ngày 25/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai chương trình phổ biến, giáo dục Luật BVMT, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về BVMT cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Quán triệt tinh thần đó, ngày 19/1/2015, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật BVMT 2014 trên địa bàn thành phố.

   Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội, Sở TN&MT Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật BVMT 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến tất cả các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Với quyết tâm thi đua thực hiện hiệu quả Luật BVMT 2014, ngày 9/4/2015, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 1835/KH-STNMT về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT TP. Hà Nội tập trung thi đua thực hiện hiệu quả Luật BVMT năm 2014 trên địa bàn TP, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT trong giai đoạn mới vì sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô” năm 2015.
 

Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn) có công suất 2.000 tấn/ngày

 

   Điều này thể hiện quyết tâm cao của ngành TN&MT TP trong việc tăng cường công tác quản lý và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từng bước đưa Luật BVMT 2014 đi vào cuộc sống. Với mục đích quán triệt sâu rộng tới từng cán bộ về ý nghĩa của phong trào thi đua thực hiện hiệu quả Luật BVMT 2014, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực công tác của ngành, Kế hoạch số 1835/KH-STNMT đã đề ra yêu cầu 100% tập thể, cá nhân hưởng ứng, đăng ký thi đua đạt hiệu quả các nội dung, bám sát nhiệm vụ chính trị về môi trường của ngành và địa phương. Nội dung của phong trào thi đua chuyên đề phải phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, đồng thời phải gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng, chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, xây dựng, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến để giúp phong trào thi đua phát triển thực chất và có chiều sâu.

   Năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), đồng thời tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong bối cảnh đó, Sở TN&MT Hà Nội đã phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2015, tập trung vào 2 nội dung chính: Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ về BVMT năm 2015 và thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực BVMT, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các quy định về thủ tục hành chính theo Luật BVMT 2014 cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính so với quy định chung.

   Nhằm tạo khí thế sôi nổi ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị về công tác BVMT được TP giao, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô năm 2015, ngành TN&MT TP đã đề ra những biện pháp:

   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về BVMT, tập trung truyền thông về Luật BVMT 2014, Luật Thủ đô, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và TP về BVMT và phát triển kinh tế bền vững bằng nhiều hình thức tập huấn, đào tạo, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng... Việc tuyên truyền Luật BVMT 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phải được gắn kết, lồng ghép với nội dung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ năm 2015; huy động sự tham gia của cộng đồng và các cơ quan truyền thông vào các hoạt động BVMT; Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 5/1/2015 của Ban chỉ đạo “Năm trật tự, văn minh đô thị” TP. Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 2/1/2014 của UBND TP về “Năm trật tự, văn minh đô thị” năm 2015;

   Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng tâm về môi trường năm 2015 do Sở TN&MT làm chủ đầu tư, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án đầu tư khác về môi trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao như: Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức; Dự án xây dựng ô chôn lấp rác thải theo công nghệ chôn lấp bán hiếu khí Fukuoka - Nhật Bản tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây; Dự án Nhà máy xử lý rác thải công suất 2.000 tấn/ngày, đêm tại Khu xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn…

   Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT và tài nguyên nước, cũng như công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của TP, xây dựng mạng lưới điểm tập kết, trung chuyển rác thải phù hợp với địa phương.

   Đẩy mạnh công tác xã hội hóa BVMT của Thủ đô và triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường năm 2015 trên địa bàn TP.

   Tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch, dự án trọng điểm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…

   Theo Kế hoạch, phong trào thi đua sẽ được thực hiện liên tục trong năm 2015 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc khối môi trường của Sở TN&MT, Trưởng phòng TN&MT các quận, huyện và thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua chuyên đề trong đơn vị; tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao theo thẩm quyền; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Chi cục BVMT Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, tham mưu giúp lãnh đạo Sở và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện phong trào thi đua, báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2015.

   Đây là một đợt thi đua đặc biệt có ý nghĩa, thiết thực và sức lan tỏa rộng lớn. Qua đó, phát huy trí tuệ, trí lực, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành TN&MT TP.

Phạm Văn Khánh

Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội

(Nguồn: Tạp chí Môi trường số 5/2015)

Ý kiến của bạn