Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

24/02/2016

 

    Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được ban hành ngày 19/02/2016.

 

 

     Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản.

     Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác BVMT và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật Bảo vệ Môi trường và Luật Ngân sách Nhà nước.

    Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2016 và thay thế Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/05/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường do các doanh nghiệp đã nộp.

     Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trường hợp hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành mức phí mới theo quy định tại phụ lục biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này thì tiếp tục áp dụng mức phí đã ban hành.

 

An Vi

Ý kiến của bạn