Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Chất lượng không khí khu vực miền Bắc trong tháng 7/2021 duy trì ở mức tốt đến mức trung bình

05/08/2021

    Trong tháng 7/2021, chất lượng không khí tại các Trạm quan trắc khu vực miền Bắc khá ổn định, duy trì ở mức tốt đến mức trung bình. Có 88,7% tổng số giá trị AQI ngày trong tháng 7 của các Trạm đạt mức tốt, 11,3% giá trị AQI ngày của các Trạm ở mức trung bình, không ghi nhận ngày có giá trị AQI ở mức kém, xấu, rất xấu và mức nguy hại.

Biểu đồ 1. Tỷ lệ % giá trị AQI ngày trong tháng 7 tại các Trạm quan trắc khu vực miền Bắc

    Giá trị AQI ngày ở mức trung bình được ghi nhận tại các Trạm trên địa bàn của Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Quảng Ninh trong những ngày cuối tháng 7, cụ thể tại Trạm Láng Thượng và Trạm Phúc Tân - Hà Nội (4 ngày, gồm các ngày 19/7,20/7,22/7 và 29/7); Trạm Phủ Liễn - Hải Phòng (2 ngày, từ ngày 21 - 22/7); Trạm Liên Cơ Thuận Thành - Bắc Ninh (10 ngày, từ ngày 19 - 22/7 và từ ngày 24 đến ngày 29/7); Trạm Minh Thành - Hải Phòng (1 ngày, ngày 22/7). Riêng Trạm đường Hùng Vương - Thái Nguyên có 25/28 ngày thống kê trong tháng 7, giá trị AQI ngày ở mức trung bình.

Biểu đồ 2. Diễn biến giá trị AQI ngày tại một số khu vực miền Bắc

    Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí khu vực miền Bắc tháng 7/2021 được cải thiện hơn so với tháng 6/2021. Giá trị bụi mịn PM2.5 đều trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24 giờ). Các thông số khác trong môi trường không khí như NO2, O3, CO và SO2 trong tháng cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

Biểu đồ 3. Diễn biến giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 tạ​i các Trạm quan trắc khu vực miền Bắc

Trần Tân

Ý kiến của bạn