Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 03/10/2023

Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia

15/09/2015

     Ngày 27/1/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo giới thiệu kết quả Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học (ĐDSH) quốc gia” (Dự án NBDS). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng chủ trì Hội thảo.      Theo Báo cáo của Cục Bảo tồn ĐDSH, Dự án NBDS do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ thực hiện từ năm 2011 đến tháng 3/2015. Đến nay, các sản phẩm của Dự án cơ bản đã hoàn thiện, bao gồm: Kiến trúc cơ sở dữ liệu ĐDSH quốc gia (NBDS); Đề án phát triển cơ sở dữ liệu ĐDSH quốc gia; Phát triển bộ chỉ thị quan trắc ĐDSH quốc gia và cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định); Hướng dẫn quan trắc đất ngập nước; Xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan khác trong việc chia sẻ, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin NBDS được đề xuất.   Toàn cảnh Hội thảo        Trên cơ sở các kết quả đạt được của Dự án, hiện nay Tổng cục Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư Quy định cung cấp, trao đổi và quản lý thông tin về ĐDSH. Thông tư gồm 3 Chương, 13 Điều, nhằm xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan khác trong việc chia sẻ, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin NBDS. Theo Dự thảo, nguồn thông tin, dữ liệu ĐDSH bao gồm các số liệu điều tra, quan trắc ĐDSH; Phiếu thông tin chỉ thị ĐDSH; Báo cáo ĐDSH các cấp; Danh mục động vật chí, thực vật chí; Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch hành động bảo tồn ĐDSH; Thông tin niên giám thống kê hàng năm; Các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình bảo tồn ĐDSH; Nguồn thông tin, dữ liệu ĐDSH. Dự thảo cũng nêu rõ, việc quản lý thông tin, dữ liệu ĐDSH sẽ giao cho Tổng cục Môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ giao một đơn vị trực thuộc kiêm nhiệm thực hiện; Sở TN&MT các tỉnh là cơ quan đầu mối địa phương.      Dự án cũng đã xây dựng “Hướng dẫn xây dựng và sử dụng chỉ thị ĐDSH” bao gồm chỉ thị cho cấp quốc gia và cấp địa phương (tỉnh, khu bảo tồn), nhằm hỗ trợ công tác xây dựng chính sách, quản lý môi trường, bảo tồn ĐDSH và “Hướng dẫn quan trắc đánh giá ĐDSH đất ngập nước ven biển Việt Nam”, nhằm hỗ trợ các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc ĐDSH đất ngập nước ven biển; Lập kế hoạch và thiết kế chương trình quan trắc, quản lý môi trường, bảo tồn ĐDSH - đây cũng là cơ sở cho việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho quan trắc ĐDSH đất ngập nước tại Việt Nam.       Các đại biểu tham dự Hội thảo cho rằng, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐDSH thống nhất trên cả nước là rất cần thiết. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu về ĐDSH đã được thiết lập ở các vườn quốc gia hay khu bảo tồn vẫn chưa thống nhất về nội dung cũng như chuẩn hóa dữ liệu. Vì vậy, để thiết lập được cơ sở dữ liệu thống nhất thì việc phối hợp, cung cấp và chia sẻ thông tin là một trong những yếu tố cốt lõi.      Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng, việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ĐDSH quốc gia sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho các hoạt động quản lý nhà nước về ĐDSH cũng như triển khai cụ thể các văn bản quy phạp pháp luật về bảo tồn ĐDSH. Đồng thời, đây sẽ là nguồn thông tin ĐDSH phong phú, đa dạng và tin cậy cho các tổ chức, cá nhân tại các trường, viện nghiên cứu, tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước tham khảo, nghiên cứu phục vụ công tác bảo tồn ĐDSH.   Quang Ngọc  
Ý kiến của bạn