Banner trang chủ

Quốc Oai: Thế mạnh của địa phương là đòn bẩy xây dựng nông thôn mới

19/07/2021

     Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn huyện Quốc Oai đã đổi mới rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 86,4% so với năm 2015); Phát triển kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp… Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng đô thị là những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện Quốc Oai đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

     Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững 

     5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Quốc Oai đã cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; Quốc phòng - an ninh; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong 15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 đạt 14.058,7 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,7% (tăng 0,3% so với nhiệm kỳ trước, đạt chỉ tiêu đề ra 11% -12%); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Thu ngân sách hàng năm trong giai đoạn đều vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015 - 2020 đạt 4.215,12 tỷ đồng (bằng 416% so với giai đoạn 2010 - 2015).

     Về xây dựng NTM, sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, năm 2018, Quốc Oai đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 86,4% so với năm 2015; vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 05 triệu đồng/người/năm). Công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được các cấp chính quyền chú trọng. Các vấn đề dân sinh, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc được quan tâm giải quyết và đạt kết quả…Phát huy kết quả này, huyện sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực duy trì xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho huyện Quốc Oai

     Tiêu chí văn hóa tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển mới. Đến nay, 100/101 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa; Số hộ dân cư được công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 95% (tăng 8% so với năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết); 100% thôn, tổ dân phố được công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (vượt 5% so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 9,1% so với năm 2015); Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 76,4%; Số xã đạt chuẩn văn hóa NTM là 19/20 xã, đạt tỷ lệ 95%. Các phong trào trong cộng đồng dân cư tiếp tục được thực hiện có hiệu quả đã góp phần hình thành nếp sống mới, giữ gìn, bồi đắp và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương. Đặc biệt, sau hơn 2 năm thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP. Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện đã tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn...

     Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, xây dựng ntm nâng cao gắn với phát triển đô thị, đảm bảo môi trường bền vững; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, du lịch; Nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cao và có sức cạnh tranh. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế; Ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả vào sản xuất; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao; Giữ vững uốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến 2025, xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị. Ngoài ra, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện bình quân đạt 11 - 12%, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 11 - 12%; dịch vụ 15 - 16%; nông nghiệp từ 1 - 2%; Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng (56,5%), dịch vụ 36% và nông nghiệp 7,5%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ các xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 30% (6/20 xã); Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch: 100%; Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý: 100% (khu vực đô thị và nông thôn)…

     Để hoàn thành những mục tiêu nêu trên, ngay từ thời điểm này, Đảng bộ huyện Quốc Oai đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, hướng tới tăng trưởng bền vững. Cùng với việc ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp, làng nghề... Quốc Oai sẽ triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Yên Sơn, Ngọc Liệp; Phát triển các cụm công nghiệp: Ngọc Mỹ - Thạch Thán, Tân Hòa, Nghĩa Hương, Cấn Hữu, Liệp Tuyết và Ngọc Liệp (mở rộng) để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương... 

Huyện Quốc Oai đã thay đổi rõ nét nhờ phong trào xây dựng NTM

     Quốc Oai cũng sẽ đẩy mạnh phát triển ngành nghề, làng nghề phù hợp xu hướng chung và đặc thù của địa phương trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và khoa học công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện sẽ tạo bước chuyển mới trong hoạt động của 17 làng nghề, từ đó thu hút 60% số lao động tại các địa phương. Mặt khác, Quốc Oai sẽ phát triển lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ... phấn đấu đến năm 2025, đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế có thế mạnh của huyện với tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 15%/năm.

     Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Quốc Oai xác định phát triển theo hướng khai thác lợi thế của từng địa phương trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung định hướng phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Trong đó, vùng trồng cây ăn quả là 1.500 ha, gồm: Vùng chuyên canh nhãn chín muộn tại xã Đại Thành 165 ha; Vùng trồng bưởi, nhãn, ổi, phật thủ tại xã Yên Sơn, Sài Sơn, Phượng Cách, Đồng Quang với diện tích 600 ha; Vùng nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên với diện tích 750 ha. Mỗi mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm cho doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3,5 tỷ đồng/hộ/năm; Mô hình thủy sản từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. 

     Xây dựng NTM theo hướng đô thị

     Song song với phát triển kinh tế, Quốc Oai sẽ tập trung đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng đô thị. 

     Qua 10 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, tính đến thời điểm được công nhận đạt chuẩn (năm 2018), Quốc Oai đã đạt được những kết quả toàn diện: Huyện đã huy động được hơn 4.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM; Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông nông thôn phát triển, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định, chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt; Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 11%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 44 triệu đồng/người/năm, tăng 30,3 triệu đồng so với năm 2010; Tỷ lệ hộ nghèo đến tính hết năm 2018 chỉ còn 253 hộ, chiếm tỷ lệ 0,46% (giảm 5.049 hộ so với năm 2010); Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch sông Đà đạt 82%. Về tiêu chí giao thông, huyện đã nhựa hóa, bê tông hóa 799,26 km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, đến nay huyện không còn điểm nóng phức tạp... Đến hết năm 2017, huyện Quốc Oai đã có 20/20 xã được công nhân đạt chuẩn NTM; Ngày 13/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1179/QĐ-TTg công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn NTM năm 2018; Ngày 12/10/2019, huyện Quốc Oai long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định, đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn. Đây là tiền đề, động lực để Quốc Oai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng đô thị vào năm 2025. 

Danh thắng chùa Thầy ở xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai)

     Trong nhiệm kỳ tới, Quốc Oai sẽ tập trung nguồn lực nâng cao các tiêu chí NTM, hoàn thành 6 xã NTM kiểu mẫu; Đồng thời, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo quy hoạch và theo tiêu chí đô thị, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân cũng như yêu cầu hiện đại hóa và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn. Với quyết tâm chính trị và những giải pháp mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quốc Oai sẽ tập trung thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ sau:

     Một là, cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, Quốc Oai coi việc đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với định hướng đô thị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và không có điểm kết thúc. Do vậy, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung kết nối vùng, trung tâm cụm xã với đô thị sinh thái Quốc Oai.

     Cùng với đó là phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị thông minh. Trên cơ sở quy hoạch chung phát triển đô thị sinh thái, vành đai xanh, Quốc Oai tập trung đầu tư phát triển các khu đô thị, khu chung cư, khu tái định cư mới bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, có bản sắc trên nền tảng phát triển bền vững. 

     Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”... Mỗi địa phương, mỗi ngành, đoàn thể có hoạt động cụ thể để hưởng ứng các phong trào thi đua này, từ đó phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

     Ba là, huy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong đó tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa. Đồng thời, khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng NTM ở cơ sở.

     Bốn là, không ngừng củng cố hệ thống chính trị vững chắc; Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả của cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo các cấp. 

     Năm là, bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

     Ghi nhận và đánh giá cao những thành quả, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền  cũng toàn thể nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được trong Chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Chí - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM TP. Hà Nội cho rằng, đây sẽ là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; Tiếp tục duy trì và phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp gắn với sản xuất chế biến, tiêu thụ. Ngoài ra, huyện cần tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình về giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế; Chú trọng gìn giữ và phát triển kinh tế làng nghề... tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

     Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, nhất định công cuộc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Quốc Oai sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu  lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đảng bộ huyện Quốc Oai.

An Vi

(Trang báo có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố Hà Nội)

 

Ý kiến của bạn