Banner trang chủ

Quy trình xuất bản số chuyên đề

1. Tiêu chí

Tạp chí Môi trường chuyên đề tiếng Việt đăng tải các bài báo khoa học (research article) và bài báo tổng quan (review article) bằng tiếng Việt có chất lượng tốt, nổi bật trong các lĩnh vực môi trường và liên quan (được phản biện kín).

Bài viết phải đáp ứng đúng hướng dẫn cách định dạng theo quy định của bài báo khoa học.

Hiện Tạp chí được 05 Hội đồng liên ngành chức danh Giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình: (1) Hóa học - Công nghệ thực phẩm; (2) Xây dựng - Kiến trúc; (3) Khoa học Trái đất - Mỏ; (4) Sinh học; (5) Thủy lợi.

2. Quy trình xuất bản

Tạp chí tập trung vào việc đảm bảo các bài báo được xuất bản có chất lượng tốt, đúng lĩnh vực môi trường và liên quan được cộng đồng khoa học ghi nhận và đánh giá cao. Quy trình xuất bản của Tạp chí bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra chất lượng ban đầu của bài báo

Sau khi tác giả gửi bài, Ban biên tập sẽ xem xét, đánh giá về sự phù hợp của bài báo với tôn chỉ, mục đích, phạm vi và thể thức trình bày bài báo theo quy định của Tạp chí.

Bước 2: Đánh giá của Hội đồng biên tập và chuyển phản biện

Sau khi vượt qua giai đoạn 1, bài báo sẽ gửi đến thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí thuộc lĩnh vực liên quan cho ý kiến. Tạp chí sẽ lựa chọn ít nhất 1- 2 chuyên gia am hiểu lĩnh vực của bài báo và có các công trình khoa học công bố trong lĩnh vực liên quan để đánh giá. Đây là quy trình phản biện kín, do vậy, cả tác giả và người phản biện sẽ không biết thông tin của nhau (mù đôi).

Bước 3: Phản biện

Các phản biện sẽ đánh giá tính đúng đắn về mặt kỹ thuật và giá trị khoa học của phương pháp nghiên cứu, phân tích và các giải thích của bài báo. Tất cả đều phải phù hợp, chính xác về mặt dữ liệu và tuân theo các quy định về đạo đức nghiên cứu. Các phản biện sẽ gửi Phiếu nhận xét và những góp ý, đánh giá bằng văn bản cho Ban biên tập.

Bước 4: Tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng

Sau khi có ý kiến của Hội đồng biên tập, Tạp chí sẽ trao đổi với tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện lại bài báo theo yêu cầu của phản biện, sau đó gửi lại bài viết đã chỉnh sửa, kèm theo bản giải trình (chỉ ra từng điểm đã chỉnh sửa và những thay đổi của bài báo sau khi đã chỉnh sửa). Bài báo này sẽ được gửi cho các phản biện xem lại (nếu có yêu cầu) tùy theo quyết định của Ban biên tập.

Bước 5: Ra quyết định

Trên cơ sở bài báo được chỉnh sửa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng biên tập, Tổng biên tập của Tạp chí sẽ quyết định về việc chấp nhận đăng bài báo.

Đồng thời, Tạp chí sẽ thông báo cho tác giả biết về thời gian đăng tải bài báo và xác nhận đăng bài cho tác giả/nhóm tác giả (nếu cần).

* Bài báo bị từ chối đăng: (1) Quyết định từ chối đăng bài báo có thể xảy ra nếu Ban biên tập Tạp chí nhận thấy không phù hợp nội dung, lĩnh vực chuyên môn; (2) Bài báo không được phản biện đồng ý thông qua về nội dung.