Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 23/03/2023

Thanh Hóa: Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

07/09/2022

    Ngày 5/9/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp BVMT trong Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 10/11/2017.

    Theo đó, Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Quản lý) với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện nhiệm vụ BVMT trong KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh. Quy chế áp dụng đối với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa; Công an tỉnh; các sở: TN&MT, Công Thương, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

KKT Nghi Sơn

    Nội dung phối hợp về công tác BVMT trong KKT, KCN giữa Ban Quản lý và các cơ quan chuyên môn bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về BVMT; hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong KKT, KCN trong việc thực hiện các quy định BVMT; Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về BVMT theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền đối với các dự án trong KKT, KCN. Cùng với đó, kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ, hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT của các doanh nghiệp trong KKT, KCN; xử lý vi phạm về lĩnh vực BVMT đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong KKT, KCN; Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường xảy ra trong phạm vị KKT, KCN; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường giữa các doanh nghiệp hoạt động trong KKT, KCN hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi KKT, KCN theo quy định của Luật BVMT. Trường hợp có ý kiến khác nhau về giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và kiến nghị, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT tại KKT, KCN phải báo cáo lãnh đạo cùng cấp của ngành mình xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề chưa thống nhất, cơ quan thụ lý có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết báo cáo UBND tỉnh. Chế độ báo cáo công tác BVMT, công khai, trao đổi thông tin về BVMT tại KKT, KCN và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về BVMT.

    Quy chế cũng quy định rõ nguyên tắc và phương thức phối hợp; trách nhiệm cụ thể của từng sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt các nội dung của quy chế; giao Ban Quản lý là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đốn đốc thực hiện quy chế.

    Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022.

Hoàng Đàn

Ý kiến của bạn