Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/03/2023

Hải Phòng: Công khai Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường

19/09/2022

    Thực hiện quy định của Bộ TN&MT về việc triển khai Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường, ngày 9/9/2022, UBND TP. Hải Phòng đã có Văn bản số 5036/UBND-MT yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện công khai số điện thoại Đường dây nóng và thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

    Cụ thể, UBND TP. Hải Phòng giao Sở TN&MT thành phố bố trí cán bộ chịu trách nhiệm tổ chức vận hành hệ thống Đường dây nóng cấp thành phố; tổ chức tuyên truyền và công khai kết quả hoạt động của Đường dây nóng trên địa bàn thành phố; tổ chức hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thiết lập, vận hành, quản lý đường dây nóng cấp huyện và cấp xã. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Công an thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung của Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/1/2022 của Bộ TN&MT ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường tiếp nhận, vận hành và hướng dẫn sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin nhằm quản lý thống nhất thông tin, dữ liệu liên quan đến đường dây nóng. Bố trí kinh phí thường xuyên từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT cho hoạt động của Đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố theo quy định.

    UBND các quận, huyện cập nhật số điện thoại và thư điện tử Đường dây nóng đảm bảo thực hiện theo quy định (nếu có điều chỉnh) đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; tiếp nhận và vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin nhằm quản lý thống nhất thông tin tiếp nhận, kết quả xử lý thông tin và xử lý vụ việc được phản ánh qua đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương. Chỉ đạo UBND cấp xã thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử để tiếp nhận và vận hành hiệu quả đường dây nóng về ô nhiễm môi trường theo Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

    UBND TP. Hải Phòng cũng giao Công an thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với Sở TN&MT, UBND các quận, huyện để xác minh thông tin, xử lý vụ việc được phản ánh qua Đường dây nóng về môi trường trên địa bàn thành phố.

Trần Hương

Ý kiến của bạn