Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 28/06/2022
Nghiên cứu áp dụng Google App phục vụ việc đăng ký học phần qua mạng cho sinh viên Trường Cao đẳng V...

30/05/2019

Bài báo viết về việc sử dụng Google App. để kết nối, khai thác các công cụ miễn phí do Google cung cấp như Gmail, Google Sheets, Google Drives... với ưu điểm có chi phí lập trình rẻ và tận dụng được tài nguyên mạng rất mạnh của Google.
Nghiên cứu quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nấm lớn phục vụ công tác bảo tồn nấm lớn tại Vườn quốc g...

29/05/2019

Bài báo này tóm tắt kết quả nghiên cứu một cách tương đối toàn diện những vấn đề cơ bản có liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu như: Hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu nền, cơ sở dữ liệu lớp chuyên đề nấm lớn tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Thuế tài nguyên và vấn đề bảo vệ tài nguyên khoáng sản

29/05/2019

Thuế tài nguyên khoáng sản (TNKS) hiện hành chứa đựng nhiều bất cập. Bài báo phân tích các hạn chế của loại thuế này, đề xuất các giải pháp nhằm làm cho thuế TNKS trở thành một trong các công cụ hữu hiệu bảo vệ và khai thác hợp lý TNKS, một loại tài nguyên rất đặc thù là: có khối lượng giới hạn và không tái tạo.
Đa dạng sinh học quần xã phiêu sinh thực vật và chất lượng môi trường nước khu vực bãi chôn lấp Đa P...

22/05/2019

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ đa dạng của quần xã phiêu sinh thực vật và thông qua cấu trúc quần xã PSTV và các chỉ số hóa ly đánh giá chất lượng môi trường nước khu vực bãi chôn lấp Đa Phước.
Ô nhiễm bụi mịn (PM2.5) tại một số thành phố châu Á

22/05/2019

Kết quả đánh giá số liệu quan trắc bụi PM2.5 từ các thiết bị đo đặt tại 15 Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ ở các thành phố (TP) châu Á trong giai đoạn 2016 – 2018 cho thấy mức độ ô nhiễm bụi PM2.5 tại nhiều TP lớn của châu Á là khá nghiêm trọng.
Một số vấn đề cơ sở lý luận về kinh tế chất thải

22/05/2019

Trong phạm vi bài viết, tác giả trình bày những nội dung nghiên cứu cơ bản về KTCT, về mục đích, nội dung và phạm vi thực hiện. Qua đó giúp người đọc có đánh giá, nhìn nhận những điểm chung, điểm khác biệt giữa khái niệm KTCT với các khác niệm khác có liên quan.
Ứng dụng MACC trong đánh giá chi phí giảm thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng - công nghiệp ...

13/05/2019

Phương pháp MACC tính toán và thể hiện một cách trực quan chi phí giảm thải khí nhà kính (KNK) nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách so sánh, lựa chọn các giải pháp quan trọng và có hiệu quả về chi phí.
Nghiên cứu đề xuất mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 - 2025,...

13/05/2019

Năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã giao cho Sở TN&MT triển khai dự án “Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Bài báo này trình bày một phần kết quả của Dự án nêu trên về cơ sở khoa học phục vụ xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt tại tỉnh Vĩnh Long.
Pháp luật xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất lượng không khí và quy hoạch bảo vệ môi trường

06/05/2019

Quy hoạch nói chung, quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) nói riêng là công cụ đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, đặt ra những nền tảng cơ bản cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và BVMT. Vi phạm quy hoạch, phá vỡ các quy hoạch đã được phê duyệt nhiều trường hợp dẫn đến hậu quả nặng nề cho môi trường nói chung và cho môi trường không khí nói riêng.
Mối liên hệ giữa nước thải và GRDP của các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ

12/02/2019

Kết quả tính toán lưu lượng và tải lượng ô nhiễm cho 5 tỉnh/TP khu vực Đông Nam bộ cho thấy, mỗi ngày lượng nước thải phát sinh hơn 6,2 triệu m3, với khoảng 1.043,45 tấn COD, 545,55 tấn BOD5, 621,18 tấn TSS, 168,65 tấn Nitơ, 16,63 tấn P, từ các nguồn sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, chăn nuôi và trồng lúa.
Đánh giá nhận thức cộng đồng về quản lý tài nguyên, môi trường vùng đới bờ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và...

30/01/2019

Nhóm tác giả đề xuất 05 giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường vùng đới bờ dựa vào cộng đồng.
Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hà Nội

30/01/2019

Hà Nội được đánh giá là có đa dạng sinh học cao, không chỉ về thành phần động, thực vật, chi (giống), loài, mà còn về hệ sinh thái (HST) và nguồn gen quý hiếm.