Banner trang chủ

Phú Thọ: Tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

24/10/2023

    Thời gian qua, việc triển khai Luật BVMT 2020 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện. Để kịp thời phổ biến chủ trương, chính sách về công tác quản lý BVMT trên địa bàn, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đưa Luật BVMT 2020 từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức về BVMT ở địa phương. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn, địa phương thực hiện quy định của Luật gắn với các nghị quyết, kế hoạch, quyết định liên quan đến nội dung BVMT đã, đang triển khai như: Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 23/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Kế hoạch thực hiện thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ tại Quyết định số 2622/QĐ-UBND, ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh…

    Là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020. Song hành với đó, Sở ban hành văn bản hướng dẫn chủ dự án, cơ sở rà soát, thực hiện quy định về cấp giấy phép môi trường và thực hiện chế độ báo cáo công tác BVMT theo Luật BVMT năm 2020; nghiên cứu, xây dựng quy định, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn… Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua nhiều hình thức; đăng tải những quy định mới của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tài liệu, sổ tay cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác BVMT.

Tỉnh đoàn Phú Thọ trao tặng thùng phân loại rác thải sinh hoạt, bàn giao mô hình “Khu dân sinh hạn chế rác thải nhựa” cho khu dân cư số 4, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

    Trên cơ sở đó, các huyện, thành, thị cũng xây dựng kế hoạch sớm đưa Luật BVMT vào cuộc sống. Nhiều địa phương đã chủ động thực hiện các giải pháp BVMT, huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp, tạo thói quen, ý thức tuân thủ từ trước khi Luật có hiệu lực.

    Luật BVMT năm 2020 cũng được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp cận và nghiêm tục thực hiện. Ông Cao Đăng Duy - Giám đốc Hợp tác xã mì gạo Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì cho biết: Đơn vị đã tìm hiểu các nội dung quy định trong Luật BVMT năm 2020, đặc biệt các quy định mới liên quan đến cấp phép và đăng ký môi trường, từ đó nhận thức đúng, đủ trách nhiệm trong công tác sản xuất, kinh doanh gắn liền với hoạt động BVMT, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật.

    Ghi nhận từ thực tế, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, môi trường, chất lượng môi trường được cải thiện, nâng cao qua từng năm. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện nghiêm, có hiệu quả Luật BVMT năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

An Vi

Ý kiến của bạn