Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn: Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

21/12/2021

    Theo Khoản 2 Điều 168 Luật BVMT năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT của UBND các cấp, trong đó, UBND cấp huyện, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm: Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về BVMT, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về BVMT của địa phương; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường theo thẩm quyền; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý các nguồn thải trên địa bàn theo phân công, phân cấp; chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh về việc để xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn; tổ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo, quản lý chất lượng môi trường và quản lý chất thải trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp của UBND cấp tỉnh; cải tạo, phục hồi môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về BVMT; truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về BVMT; giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về BVMT trong cộng đồng; thông tin về môi trường, báo cáo môi trường theo quy định của pháp luật; huy động và sử dụng nguồn lực cho công tác BVMT theo quy định của pháp luật; trình Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ BVMT theo phân cấp ngân sách hiện hành; Thực hiện nhiệm vụ BVMT khác do UBND cấp tỉnh giao.

    Thực hiện trách nhiệm trên, đồng thời, để triển khai Luật BVMT kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 28/7/2021, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 trên địa bàn huyện. Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 đến các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn và cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan có liên quan và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bànđể nâng cao nhận thức và ý thức trong việc tuân thủ Luật BVMT; Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật BVMT, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các phòng,  ban,  ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn và cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan có liên quan và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật BVMT.

    Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Trong đó, cấp huyện tổ chức hội nghị cấp huyện để quán triệt, triển khai thi hành Luật cho các phòng, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan. Phòng TN&MT chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu thực hiện.Thời gian thực hiện là quý IV năm 2021. Các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tổ chức chính trị -xã hội, UBND các xã, thị trấn và cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan có liên  quan tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình ngay sau Hội nghị của huyện. Đối với cấp xã: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai việc thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn trong quý IV năm 2021 (sau Hội nghị của huyện).

    Phòng TN&MT huyện tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về môi trường tại UBND các xã, thị trấn trong Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý. Hàng năm, tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật BVMT 2020 thực hiện theo Kế hoạch của UBND huyện.

    Bên cạnh đó, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện chủ động đưa tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện; Phối hợp hỗ trợ Phòng TN&MT huyện tổ chức hội nghị để triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật BVMT năm 2020 theo kế hoạch. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông triển khai đưa tin, phổ biến, tuyên truyền Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Với vai trò, trách nhiệm của mình, huyện Hữu Lũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020;  tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu, theo từng nhóm đối tượng quản lý cụ thể, để đảm bảo triển khai Luật trên địa bàn huyện thực sự đi vào cuộc sống, được các tổ chức, doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, thực hiện và đồng hành.

     Luật BVMT số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực ngày 1/1/2022 với nhiều điểm mới quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về BVMT. Luật gồm 16 Chương, 171 Điều với mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Đức Anh

Ý kiến của bạn