Banner trang chủ

Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017

09/04/2018

     Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017.

     Cụ thể, đến ngày 31/12/2017, diện tích rừng trên toàn quốc có 14.415.381 ha, trong đó, rừng tự nhiên có 10.236.415 ha; rừng trồng có 4.178.966 ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.717.981 ha, độ che phủ tương ứng 41,45%.

 

 

     Sau khi công bố hiện trạng rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp.

     Đồng thời, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương. UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương giao UBND cấp huyện, xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định. Các tỉnh sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hằng năm; làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng các năm tiếp theo. Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2017, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

 

Hồng Điển

Ý kiến của bạn