Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/08/2022

Tỉnh Bắc Kạn: Tích cực tuyên truyền về tài nguyên và môi trường

17/03/2022

    Nhằm phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT, đồng thời phát huy sức lực, trí tuệ của công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, BVMT bền vững, ngày 14/2/2022, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STNMT tuyên truyền về TN&MT năm 2022.


Sở TN&MT phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tuyên truyền về BVMT tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

    Theo đó, các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch gồm:

    Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong đó, nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Sở TN&MT lần thứ VII, phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Tuyên truyền về chủ đề thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia;

    Tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật TN&MT. Cụ thể, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả Chương trình hành động của Bộ TN&MT, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức của cộng động về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên gắn với BVMT. Chủ động nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ việc lợi dụng, lôi kéo, gây rối, kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với nội dung liên quan trong quản lý tài nguyên, BVMT, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu hoặc làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của ngành, đất nước. Mở rộng tuyên truyền đối ngoại chủ đề về TN&MT;

    Hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật và của ngành tài nguyên và môi trường, như các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đảng và Nhà nước phát động, các sự kiện chính trị, ngày lễ, sự kiện lịch sử nổi bật của đất nước; Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT (2002-2022). Hưởng ứng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ TN&MT; Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở TN&MT phát động, các điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến, giải pháp công tác trong ngành TN&MT. Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về thông điệp, nội dung, cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); các mục tiêu, chiến lược, chương trình, nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch phát triển, giải pháp, đề án phù hợp với mục tiêu cam kết về thích ứng với biến đổi khí hậu.

    Tuyên truyền các nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về TN&MT, về vị trí, vai trò và đóng góp của TN&MT trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày nước thế giới, Giờ Trái đất, Ngày khí tượng thủy văn, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”…; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

    Về hình thức tuyên truyền chủ yếu là: Treo pano, áp phích, khẩu hiệu…; tổ chức hội nghị, hội thảo, thảo luận…. gắn với các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, của đơn vị đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền các nội dung về công tác BVMT…

Nam Việt

Ý kiến của bạn