Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Huyện Hiệp Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

02/12/2021

    Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về BVMT cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ BVMT của người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật về BVMT; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, cũng như tổ chức thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành thống nhất, đồng bộ, theo quy định, ngày 8/11/2021, UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 trên địa bàn huyện.

    Theo đó, Kế hoạch đặt ra yêu cầu: Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thi hành Luật; Xác định rõ trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thi hành Luật; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

    Nội dung của Kế hoạch: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 (trên hệ thống loa truyền thanh; Cổng thông tin điện tử và bảng tin cơ quan, tổ chức, khu dân cư); Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT; Rà soát bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bãi bõ thủ tục hành chính theo quy định của Luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về BVMT.

    UBND huyện giao Phòng TN&MT là cơ quan thường trực, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch này; chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện theo quy định.

    UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất với UBND huyện (qua Phòng TN&MT).

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn