Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/04/2024

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015: “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”

22/07/2015

     Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2014 với chuyên đề “Môi trường nông thôn”, hiện nay, dân số tại khu vực nông thôn của Việt Nam chiếm khoảng 67% dân số cả nước và đây là nguồn lực đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đã mang lại những thay đổi đáng kể về đời sống, hạ tầng kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường nhiều vùng nông thôn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội là những nguy cơ không nhỏ về ô nhiễm môi trường. Tình trạng ô nhiễm cục bộ môi trường không khí, nước, đất, đặc biệt là ô nhiễm do khí thải NH3, SO2, NO2 và ô nhiễm mùi tại một số khu sản xuất công nghiệp, làng nghề… Ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 6,6 triệu tấn/năm, trong khi tỷ lệ thu gom, xử lý tại các vùng ven đô thị đạt khoảng 80% thì tại một số vùng sâu, vùng xa tỷ lệ chỉ đạt 10%.

     Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại hoá, bền vững, đặc biệt là BVMT nông thôn. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT nêu rõ hiện trạng chất thải khu vực nông thôn không được thu gom, xử lý đúng cách, hợp vệ sinh, đồng thời xác định nhiệm vụ cấp cách về BVMT trong thời gian tới là tập trung khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, làng nghề. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện sâu rộng và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, trong đó hoạt động BVMT nông thôn cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

     Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác BVMT khu vực nông thôn theo hướng bền vững, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã phê duyệt chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015 là “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững” và dự kiến sẽ được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên - địa phương đang có nền kinh tế phát triển mạnh khu vực đồng bằng sông Hồng.

 

Bùi Hằng

Ý kiến của bạn