Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 21/05/2022
Đánh giá mức độ phát thải khí metan tại lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy từ nguồn nước thải sinh hoạt

03/02/2021

Cái Anh Tú - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nghiên cứu tổng quan các phương pháp xác định nguồn đóng góp bụi PM10, PM2.5 trong không khí xung qu...

03/02/2021

Nguyễn Thị Hoa - Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đặc trưng hóa lý và khả năng phân hủy chất màu của vật liệu hydroxit lớp kép Fe-Co được tổng hợp bằn...

03/02/2021

Lê Thanh Sơn - Viện Công nghệ môi trường, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nghiên cứu thành phần phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) tại sông Vu Gia - Thu Bồn, Quảng Nam

03/02/2021

Trần Ngọc Sơn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nghiên cứu khả năng xử lý Al, Cr trong nước thải làng nghề tái chế nhôm bằng phương pháp keo tụ

08/01/2021

Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thị Thu Lan, Hoang Thị Bích Hoàn, Lê Thi Linh