Banner trang chủ

Bộ Nội vụ hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

23/09/2020

    Ngày 16/9, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 4843/BNV-VP về việc hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

 

 

    Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai làm tốt các nội dung:

   Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nâng cao nhận thức và thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến dịch, góp phần chung tay BVMT sống hiện tại và tương lai toàn cầu của chúng ta.

    Tổ chức các hoạt động thiết thực trước, trong và sau thời gian từ ngày 18 - 20/9 để hưởng ứng Chiến dịch, cụ thể: Treo băng rôn, pano, áp pích với nội dung hưởng ứng phù hợp chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” tại địa điểm trụ sở cơ quan làm việc. Đối với trụ sở Bộ Nội vụ, Phòng Hành chính - Quản trị phối hợp với Phòng Thi đua, khen thưởng và truyền thông tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Bộ đảm bảo thực hiện chăng treo hình ảnh cổ động trực quan theo yêu cầu nêu trên.

   Đồng thời, thực hiện các hoạt động vệ sinh để tạo môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường ô nhiễm, bức xúc, tồn đọng tại địa bàn của đơn vị quản lý (nếu có); khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước; sử dụng, quản lý tốt nguồn tài nguyên như nước sạch, năng lượng… Trong đó, đề cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đối với các hoạt động vệ sinh môi trường chung.

    Tham gia hưởng ứng các phong trào của cơ quan, đơn vị, hoặc cộng đồng tổ chức (nếu có) như Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi ni long…

    Giao Tạp chí Tổ chức nhà nước chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động BVMT, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, tập trung vào việc tuyên truyền phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; xây dựng chuyên trang, tin, bài, phóng sự, ảnh,… tuyên truyền về BVMT.

    Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường và xử lý, chấn chỉnh các hành động gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, là đầu mối tổng hợp của Bộ để báo cáo kết quả tổ chức Chiến dịch về Bộ TN&MT (qua Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường) trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp chung.

 

Châu Long

Ý kiến của bạn