Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/08/2022

Tổng cục Môi trường: Nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

17/02/2022

    Ngày 15/2/2022, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp với Tổng cục Môi trường nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực môi trường năm 2022.

Toàn cảnh cuộc họp

    Năm 2022, Tổng cục Môi trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Theo dõi, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, đặc biệt các nguồn thải lớn; Giám sát các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ do Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo ĐTM, cấp Giấy phép môi trường; Tăng cường năng lực phòng ngừa các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, rác thải nhựa; Đẩy mạnh hoạt động quản lý cải thiện chất lượng môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đặc biệt là chế định về di sản thiên nhiên và chi trả dịch vụ hệ sinh thái…

    Bên cạnh đó, Tổng cục cũng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng về môi trường. Cụ thể, tổ chức tập huấn cho các đối tượng liên quan triển khai hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; tiếp tục kiện toàn và vận hành hiệu quả đường dây nóng về ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương (cấp huyện) trên phạm vi cả nước để kịp thời nắm bắt thông tin, phục vụ xử lý, giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh ngay từ cơ sở. Ngoài ra, chủ động rà soát, nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

    Đặc biệt, một trong những những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 Tổng cục Môi trường được giao là việc thực hiện triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020. Trong đó, Tổng cục là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về BVMT của Bộ. Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu huy động toàn bộ các đơn vị trực thuộc Bộ cùng tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn khi triển khai thực hiện.

    Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã góp ý, bổ sung một số nội dung về công tác kế hoạch tài chính; khoa học công nghệ; thanh tra kiểm tra; giám sát các giấy phép đã cấp phép; giải đáp các chính sách pháp luật; thực hiện các công ước quốc tế… Những nội dung này đã được Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng làm rõ để Tổng cục Môi trường phối hợp và triển khai trong thời gian tới.

    Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải kiên định lập trường tư tưởng chính trị, nêu cao vai trò trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ và Bộ TN&MT giao. Để Luật BVMT năm 2020 được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo nhân dân, Tổng cục cần phải xây dựng nhiệm vụ, phân công công việc cụ thể, đồng bộ; rà soát và hoàn thiện thể chế phối hợp với địa phương, doanh nghiệp, từ thực tiễn xây dựng được các mô hình quản trị tổng hợp có sự tham gia của nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân phù hợp với quá trình phát triển.

    Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay, Bộ trưởng đề nghị phải đưa ra mô hình quản lý có tính thực tiễn, phù hợp với từng điều kiện cụ thể; thanh tra kiểm tra các khu vực có ô nhiễm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn đa dạng sinh học phải tính toán vừa bảo vệ được cảnh quan thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo được phát triển kinh tế, sinh kế cho người dân địa phương.

    Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Môi trường phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường của Bộ xây dựng đồng bộ, thống nhất dữ liệu môi trường quốc gia, số hoá các cơ sở dữ liệu về quan trắc, đa dạng sinh học, nguồn thải, thanh tra, dịch vụ công, chất lượng môi trường…

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn