Banner trang chủ

Tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

12/09/2023

    Ngày 8/9/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đã chủ trì cuộc họp tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học góp ý Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

Toàn cảnh cuộc họp

    Phát biểu khai mạc cuộc họp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 3/6/2013 tại Hội nghị lần thứ 7 khóa XI trong bối cảnh đất nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp. Sau 10 năm thực hiện, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT được giao chủ trì, chuẩn bị trình Bộ Chính trị Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW đã thành lập Tổ Biên tập, xây dựng kế hoạch, tổ chức tổng kết nghiêm túc, thận trọng, khoa học, khách quan. Quá trình tổng kết đã được triển khai sâu rộng từ các Đảng ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng ở Trung ương đến các Tỉnh ủy, Thành ủy ở các địa phương; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hội nghị tham vấn tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; khảo sát, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương.

    Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học sẽ đưa ra đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm thực tiễn, những hạn chế và nguyên nhân; dự báo xu thế phát triển, đề xuất những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với bối cảnh mới, cũng như xu thế phát triển bền vững của toàn cầu.

    Trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT Nguyễn Đình Thọ cho biết, Báo cáo Tổng kết được tổng hợp từ các báo cáo của 31/31 Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các Ban Đảng, Bộ ngành, cơ quan Trung ương và 63/63 Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; các báo cáo chuyên đề về kết quả của quá trình tham vấn các bên liên quan.  Theo đó, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT đã được quan tâm, chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực. Môi trường được coi là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thể chế, chính sách được hoàn thiện thêm một bước với những tư duy mới, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng của thời đại. Ứng phó với BĐKH, phòng chống thiên tai nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, từng bước chủ động chuyển từ coi thích ứng là trọng tâm sang kết hợp giảm phát thải khí nhà kính, tận dụng cơ hội để hướng tới nền kinh tế xanh, cácbon thấp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, diễn biến và các tác động của BĐKH ngày càng gia tăng; việc khai thác tài nguyên còn chưa bền vững; ô nhiễm môi trường còn tiếp diễn ở nhiều nơi; xu hướng suy giảm đa dạng sinh học chưa được ngăn chặn.

    Theo ông Nguyễn Đình Thọ, dựa trên bối cảnh phát triển mới, Ban Chỉ đạo Trung ương đề xuất bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cho giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2050. Trên cơ sơ đó, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW kiến nghị Bộ Chính trị thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và xem xét, ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (hoặc ban hành Nghị quyết mới).

    Tại cuộc họp, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nêu rõ những thành tựu, tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra các định hướng trong thời gian tới. Các nhà khoa học đều thừa nhận, nhờ có Nghị quyết số 24/NQ-TW mà nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về quản lý tài nguyên, BVMT đã được nâng lên. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, trước những thách thức, thay đổi mới, cần ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 24-NQ/TW, trong đó, đặt vấn đề BĐKH, quản lý tài nguyên, BVMT trong triết lý phát triển mới của đất nước, có tính đột phá, tầm nhìn và cách tiếp cận mới.

    Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Tổ Biên tập tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và mong muốn các chuyên gia tiếp tục gửi những ý kiến đóng góp, tài liệu nghiên cứu để Tổ Biên tập bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Tổng kết, thể hiện được tầm nhìn, chiến lược, tiếp cận thích ứng với xu thế, bối cảnh mới.

Phương Tâm

Ý kiến của bạn