Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013-2023

07/06/2023

    Ngày 7/6/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Tổng kết 10 năm công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013-2023.

Quang cảnh Hội thảo

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam TSKH Phan Xuân Dũng cho biết, triển khai thực hiện yêu cầu của Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị của Ban Bí thư, thời gian qua, các cấp, ngành đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao nhận thức của các cấp quản lý và cộng đồng; hình thành ý thức trách nhiệm và kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; góp phần phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

    Trong thời gian tới, để thực hiện thành công những nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giúp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển kinh tế, phát triển bền vững đất nước thì một trong những giải pháp hàng đầu, quan trọng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đó là cần đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền.

    Báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013-2023, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Việt Phong cho biết, công tác quán triệt Nghị quyết được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm đầy đủ các nội dung của Nghị quyết tới chi bộ, tổ chức cơ sở đảng, tới toàn thể cán bộ, đnagr viên và nhân dân. Cùng với đó, công tác định hướng thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết cũng được chú trọng thực hiện; tăng cường phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền trong xử lý các vụ việc liên quan tới đất đai, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội mà dư luận và nhân dân quan tâm; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước có liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường. Về hình thức, công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, tăng thời lượng, đổi mới nội dung, bảo đảm các thông tin hữu ích. Đặc biệt, công tác xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực về bảo vệ môi trường được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương, lồng ghép trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; bước đầu hình thành các thiết chế văn hóa, đạo đức môi trường trong xã hội.

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã được thông tin thêm về công tác phối hợp liên ngành trong thông tin, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đánh giá kết quả việc phổ biến kinh nghiệm, xây dựng năng lực, kỹ năng phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội…

    Cũng tại Hội thảo, một số chuyên gia đề xuất, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài hạn và hằng năm; Có kế hoạch tuyên truyền liên quan tới các vấn đề môi trường trước, trong và sau các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn của đất nước. Cùng với đó, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, liên thông, cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành các nhiệm vụ liên quan tới thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn