Banner trang chủ

Góp ý đối với Dự thảo Thông tư Quy định về quy trình kỹ thuật và Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

05/07/2024

    Ngày 5/7/2024, tại Hà Nội, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến về Dự thảo 2 Thông tư: Quy định về quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

    Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Dự thảo 2 Thông tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc trong tháng 4/2024.

Toàn cảnh cuộc họp

    Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đến nay, Dự thảo Thông tư Quy định về quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cơ bản đã được hoàn thiện. Để đảm bảo các nội dung ban hành đạt được sự kỳ vọng của các địa phương, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

    Tại cuộc họp, đại diện Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã trình bày một số vấn đề cần xin ý kiến của Dự thảo Thông tư Quy định về quy trình kỹ thuật và Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Theo đó, đối với Dự thảo Thông tư Quy định về quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, một số vấn đề cần xin ý kiến gồm: Phạm vi, đối tượng áp dụng; Nội dung của quy trình kỹ thuật. Với Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, các vấn đề cần xin ý kiến như: Định mức tiêu hao vật liệu, hóa chất; Định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (đốt có phát điện và đốt không phát điện); Định mức nhân công lao động; Phương pháp định giá dịch vụ…

    Các đại biểu tham dự đã góp ý nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện 2 Thông tư này như: Quy định chủng loại hóa chất, định mức tiêu hao hóa chất trong xử lý nước thải, khí thải; Quy định chủng loại máy móc, thiết bị, công nghệ, định mức xử lý nước rỉ rác, khí thải lò đốt; công tác phối hợp xây dựng, ban hành hướng dẫn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn